مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر اعتبار یابی مقیاس خشنودی اینترنت (IGS) برای دانشجویان، شامل خرده مقیاس‌های جستجوی اطلاعات، برقراری ارتباط، سرگرمی، ارائه اطلاعات، تأثیر اجتماعی و هماهنگی بود. جامعه آماری در این پژوهش، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و نمونه پژوهش در دو مطالعه شامل 261 و 311 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه خشنودی اینترنت پاسخ دادند. داده‌ها با کمک نرم افزارهای SPSS.16 و Amos.20 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقیاس در نمونه حاضر از ساختار پنج عاملی مناسبی برخوردار است که در مجموع 65/56 درصد واریانس را تبیین می‌کنند. تحلیل عاملی تاییدی نیز این ساختار را تأیید کرد. همسانی درونی مقایس نیز با آلفای کرونباخ 0/90 و دونیمه کردن 0/74 به تأیید رسید. در نتیجه به نظر می‌رسد IGS از روایی و پایایی مناسبی در نمونه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برخوردار باشد و بتواند به عنوان مقیاس مناسبی برای بررسی خشنودی اینترنت در دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factor Structure and Validation of the Internet Gratification Scale for students

نویسندگان [English]

  • mahdi arkhodi ghalenoei 1
  • hossein kareshki 2
  • farhad tanhaye reshvanloo 2
  • hadi samadieh 2

1 department of education and psychology, ferdowsi university of mashhad

2 Department of Educational psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to validate the Internet Gratification Scale (IGS) for students including subscales namely, information seeking, exposure, connection, coordination, intertainment, and social influence. The communityof this research was all students of Ferdowsi University of Mashhad and the sample of the study were 261 and 311 in two study that were selected by random sampling and responded to the Internet Gratification Scale. Data were analyzed using SPSS.16 and Amos.20 software. The results showed that the scale has a five-factor structure that explains 65.56% of the variance. Confirmatory factor analysis also confirmed this structure. The internal consistency of the scale was confirmed with Cronbach's alpha of 0.90 and a doubling of 0.74. As a result, IGS seems to have a good validity and reliability in the student sample of Ferdowsi University of Mashhad and can be used as a suitable scale for examining the Internet gratifications in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Gratification
  • Factor Structure
  • Validation