مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر اعتبار یابی مقیاس خشنودی اینترنت (IGS) برای دانشجویان، شامل خرده مقیاس‌های جستجوی اطلاعات، برقراری ارتباط، سرگرمی، ارائه اطلاعات، تأثیر اجتماعی و هماهنگی بود. جامعه آماری در این پژوهش، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و نمونه پژوهش در دو مطالعه شامل 261 و 311 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه خشنودی اینترنت پاسخ دادند. داده‌ها با کمک نرم افزارهای SPSS.16 و Amos.20 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقیاس در نمونه حاضر از ساختار پنج عاملی مناسبی برخوردار است که در مجموع 65/56 درصد واریانس را تبیین می‌کنند. تحلیل عاملی تاییدی نیز این ساختار را تأیید کرد. همسانی درونی مقایس نیز با آلفای کرونباخ 0/90 و دونیمه کردن 0/74 به تأیید رسید. در نتیجه به نظر می‌رسد IGS از روایی و پایایی مناسبی در نمونه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برخوردار باشد و بتواند به عنوان مقیاس مناسبی برای بررسی خشنودی اینترنت در دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها