مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، جامعه شماسی اقتصادی و توسعه

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال نشگاه

چکیده

در زندگی شهری و برای انسان شهرنشین، سبک زندگی امر مهمی قلمداد می شود، پرسش اصلی این تحقیق این است که چه نسبتی بین خرید از مگامال و مجتمع تجاری و همچنین خرید از مغازه‌های محلی با مصرفی‌گرایی در کلانشهر تهران وجود دارد؟
نمونة آماری تحقیق حاضر 416 نفر از سه مجتمع تجاری واقع در شهر تهران و مغازه‌های محلی واقع در شعاع 500 متری این مراکز خرید برای نمونه‌گیری انتخاب شده‌اند. همچنین انتخاب پاسخگویان در مراکز خرید و مغازه‌های محلی با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک و با در نظر گرفتن ترکیب سنی و جنسی انجام شده و دریافت اطلاعات از آنها از طریق مصاحبه صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد مراجعه به مگامال و مجتمع تجاری ذائقه مصرف خاص‌پسند تاثیر مستقیم و مصرف واقعی و ذائقه مصرف عام‌پسند تاثیر معکوس دارد. از سوی دیگر مصرف واقعی بر ذائقه مصرف عام‌‍پسند و ذائقه مصرف منزلتی تاثیر مستقیم دارد. همچنین ذائقه مصرف خاص‌پسند بر مصرف پرستیژی و ذائقه مصرف عام‌پسند بر مصرف پرستیژی تاثیر مستقیم داشته است. بر این اساس این فضاهای تجاری، الگوی خاصی از زندگی و فراغت را به شهروندان انتقال می‌دهد که بیشتر به سمت مصرف فزاینده تمایل دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of megamalls and shopping centers in the consumerism of Tehrani citizens

نویسندگان [English]

  • naser poorreza karimsara 1
  • hosein dehqan 2

1 Ph.D. Student of Sociology of Economics and Development

2 Assistant Professor of Sociology , Islamic Azad University- North branch of Tehran

چکیده [English]

In urban life and people, lifestyle is a concern, and how to live and how to consume are the questions.The main question of the present study is: What is the relationship between buying from megamalls and shopping centers as well as buying from local shops and consumerism?
The statistical sample of the present study was 416 people from three shopping centers located in Tehran and local shops within a 500-m radius from these shopping malls. The three megamalls and shopping centers were. The respondents were selected in shopping malls and local shops using a systematic sampling method, taking into account their age and sex.
The results of the hypotheses test showed that referring to megamalls and shopping centers impacted specific consumption taste has a direct impact while actual consumption and taste of general consumption have an opposite effect. On the other hand, real consumption has a direct impact on popular consumption test and the taste of consumption. Furthermore, special consumption taste has a direct impact on the consumption of prestige and Specific Consumption Taste has a direct impact on the consumption of prestige. Accordingly, these commercial spaces convey a particular pattern of life and leisure to citizens, which is more inclined to more consumption

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Complex
  • Consumer Lifestyle
  • Actual Consumption
  • Specific Consumption Taste
  • Popular Consumption Taste