مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، جامعه شماسی اقتصادی و توسعه

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال نشگاه

چکیده

در زندگی شهری و برای انسان شهرنشین، سبک زندگی امر مهمی قلمداد می شود، پرسش اصلی این تحقیق این است که چه نسبتی بین خرید از مگامال و مجتمع تجاری و همچنین خرید از مغازه‌های محلی با مصرفی‌گرایی در کلانشهر تهران وجود دارد؟
نمونة آماری تحقیق حاضر 416 نفر از سه مجتمع تجاری واقع در شهر تهران و مغازه‌های محلی واقع در شعاع 500 متری این مراکز خرید برای نمونه‌گیری انتخاب شده‌اند. همچنین انتخاب پاسخگویان در مراکز خرید و مغازه‌های محلی با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک و با در نظر گرفتن ترکیب سنی و جنسی انجام شده و دریافت اطلاعات از آنها از طریق مصاحبه صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد مراجعه به مگامال و مجتمع تجاری ذائقه مصرف خاص‌پسند تاثیر مستقیم و مصرف واقعی و ذائقه مصرف عام‌پسند تاثیر معکوس دارد. از سوی دیگر مصرف واقعی بر ذائقه مصرف عام‌‍پسند و ذائقه مصرف منزلتی تاثیر مستقیم دارد. همچنین ذائقه مصرف خاص‌پسند بر مصرف پرستیژی و ذائقه مصرف عام‌پسند بر مصرف پرستیژی تاثیر مستقیم داشته است. بر این اساس این فضاهای تجاری، الگوی خاصی از زندگی و فراغت را به شهروندان انتقال می‌دهد که بیشتر به سمت مصرف فزاینده تمایل دارد.

کلیدواژه‌ها