مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراستگان)

2 استادیار ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان

چکیده

مدیریت رسانه از مقوله‌های نوپا در مطالعات میان‌رشته‌ای بویژه در حوزه رسانه‌های دیداری ـ شنیداری است. در نتیجه، مطالعات زیادی درباره مدیریت تولید خبر تلویزیونی صورت نگرفته است. تعداد بسیار کمی از پژوهشگرانی که به مطالعه مدیریت اتاق خبر تلویزیون پرداخته‌اند، این موضوع را از منظر پژوهشگر خارجی مورد بررسی قرار داده‌اند. این مقاله با هدف شناسایی ابعاد و عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ارتباطات در اتاق خبر تلویزیون به منظور ارائه الگوی مناسب انجام شد و به مطالعه موردی اتاق خبر سیمای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بستر مورد مطالعه پرداخت. مبانی نظری شامل نظریات مختلف ارتباطات و نظریه شبکه بازیگران به منظور کشف تعامل و روابط میان بازیگران انسانی و غیرانسانی در شبکه مورد مطالعه بود. روش تحلیل مورد استفاده نظریه داده‌بنیاد و جامعه آماری پژوهش 34 نفر از دست‌اندرکاران خبر اتاق خبر سازمان بودند که به صورت غیراحتمالی هدفمند و دستچین انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، مشاهدات و مطالعه اسنادی بود. یافته‌ها نشان داد که ساختار و فرهنگ سازمانی، انگیزه و رضایت شغلی، سبک‌ها و شیوه‌های مدیریتی و رهبری، و از همه مهم‌تر، فن‌آوری‌های جدید بر مدیریت ارتباطات اتاق خبر تلویزیون تأثیرگذار هستند و با تغییر ارتباطات، شیوه تولید و مدیریت خبر بر شیوه و سرعت مدیریت خبر تأثیر گذاشته‌اند. در عین حال، میزان تولید اخبار، تعاملات و همکاری‌های ژورنالیست‌ها را در زمینه تبادل دانش و تجربه در چارچوب محیط کار افزایش داده‌اند. در انتها، بر اساس یافته‌های پژوهش، الگوی مدیریت ارتباطات در اتاق خبر رسانه ملی طراحی و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF COMMUNICATION IN THE MANAGEMENT OF IRIB NEWSROOM

نویسندگان [English]

  • Marzieh Hajipour Sarduie 1
  • faezeh taghipour 2
  • Akbar Etebarian Khorasgani 3

1 Phd student

2 Islamic Azad University of Khorasgan

3 Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch

چکیده [English]

Media management is one of newly established topics in interdisciplinary studies, especially in the field of audio-visual media. Therefore, few studies have been done on T.V news production management. The very few researchers who study T.V news management usually look at the topic with an outsider’s eye. This paper aims to identify the factors affecting the communication management of TV newsroom to provide a suitable model for the case study of the IRIB newsroom as a study platform. The current research is based upon subjects related to the different communication theories and Actor-‌Network Theory to discover the interactions and relationships between human and nonhuman actors in the newsroom as the network. Grounded Theory was used to collect and analyze data. 34 journalists and managers of IRIB newsroom were purposefully selected as sample. To achieve the results, the researcher has conducted semi-structured in-depth interviews, observations and collected documentation related to the research questions. It is found that organizational structure and culture, motivation and employee satisfaction, leadership and management styles, and most importantly, new technologies are the factors affecting the T. V newsroom communication management, and with changing communication, news production practices and management impact news management practices and speed. Meanwhile, they have provided the news practitioner with more opportunities to increase the amount of news production, interaction of news workers, and exchange of experience and knowledge within the framework of their environment. At the end, according to the research findings, the model of news communication management in IRIB newsroom was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRIB
  • Newsroom Management
  • Internal Communication
  • Motivation and Job Satisfaction
  • New Technologies