مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد قائمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسه نقش رسانه های سنتی و نوین در توسعه شرکت های دانش‌بنیان انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می‌آید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و جامعه آماری این تحقیق را کلیه شاغلان و متخصصان در حوزه شرکت های دانش بینان تشکیل می دهد. تعداد نمونه در این تحقیق ۳۸۴ نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده به دست آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد،که به جز «توسعه آموزشی» و «توسعه اطلاعاتی» که در آنها «رسانه ها بر بستر اینترنت» نقش موثرتری نسبت به «رسانه های سنتی» دارند، در موارد دیگر اعم از توسعه فرهنگی، هدایت و راهنمایی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه راهبردی و استراتژیک، رسانه های سنتی اعم از تلویزیون نقش موثرتری دارد. در توسعه شرکت های دانش بنیان نقش «اطلاعاتی» رسانه ها بر بستر اینترنت از نقش های دیگر آن پررنگ تر است؛ این وضعیت در رسانه های سنتی متفاوت است به نحوی که نقش «فرهنگ سازی» در توسعه شرکت های دانش بنیان اولویت دارد. بنابراین در حال حاضر با اطمینان بیشتری می توان از نقش رسانه های سنتی نسبت به رسانه های بر بستر اینترنت در توسعه شرکت های دانش بنیان سخن به میان آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the role of traditional media and new media in the knowledge-based company's development Case study: Employees and activists of knowledge-based companies in Tehran province

نویسندگان [English]

  • Nader Godini 1
  • Mehrdad Matani 2
  • Ali Falah 3
  • Asadollah Mehrara 4

1 Ph.D. candidate, media management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshar, Iran

2 Assistant professor, Department of media management, Qaemshar Branch, Islamic Azad University, Qaemshar, Iran.

3 Assistant professor, Department of media management, Noor Branch, Islamic Azad University, Noor, Iran.

4 Assistant professor, Department of governmental management, Qaemshar Branch, Islamic Azad University, Qaemshar, Iran.

چکیده [English]

This research compares the traditional and new media's role in the development of knowledge-based companies. In terms of purpose and data collection, this research is a practical and descriptive study, respectively. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The statistical population of this research consists of all employees and specialists in the field of knowledge companies. Using Cochran's formula and random sampling method, 384 samples was selected in this study. The results show that Internet base media has more influence on "educational development" and "information development" relative to traditional media. But in other areas, such as cultural development, guidance, economic development, political development, strategic development, traditional media, including television, has a more influential role. These positions are different from traditional media. The "culture building" roll has precedence on knowledge-based companies' development. Then other component priority is "intelligence", "guidance", "educational", "political", "strategic", respectively. Therefore, the effect of traditional media on the knowledge-based companies' development is more than the Internet base media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional media
  • new media
  • knowledge-based companies
  • social networks
  • development