مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد قائمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسه نقش رسانه های سنتی و نوین در توسعه شرکت های دانش‌بنیان انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می‌آید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده و جامعه آماری این تحقیق را کلیه شاغلان و متخصصان در حوزه شرکت های دانش بینان تشکیل می دهد. تعداد نمونه در این تحقیق ۳۸۴ نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده به دست آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد،که به جز «توسعه آموزشی» و «توسعه اطلاعاتی» که در آنها «رسانه ها بر بستر اینترنت» نقش موثرتری نسبت به «رسانه های سنتی» دارند، در موارد دیگر اعم از توسعه فرهنگی، هدایت و راهنمایی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه راهبردی و استراتژیک، رسانه های سنتی اعم از تلویزیون نقش موثرتری دارد. در توسعه شرکت های دانش بنیان نقش «اطلاعاتی» رسانه ها بر بستر اینترنت از نقش های دیگر آن پررنگ تر است؛ این وضعیت در رسانه های سنتی متفاوت است به نحوی که نقش «فرهنگ سازی» در توسعه شرکت های دانش بنیان اولویت دارد. بنابراین در حال حاضر با اطمینان بیشتری می توان از نقش رسانه های سنتی نسبت به رسانه های بر بستر اینترنت در توسعه شرکت های دانش بنیان سخن به میان آورد.

کلیدواژه‌ها