مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع رسانی پژوهشکده آمار

2 پژوهشگر پژوهشکده آمار

3 استادیار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان/ اصفهان

چکیده

با توجه به اهمیت گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و بهره‌گیری از آن در راستای پیشرفت و توسعه، داشتن تحلیل درست و دقیق از چگونگی استفاده افراد جامعه از فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای تأثیرگذ‌ار بر آن ضروری است. در همین راستا در این مقاله تلاش می‌شود تا با استفاده از نتایج آمارگیری استفاده‌ی خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار ایران (سال ۱۳۹۶) و روش‌های مدل‌بندی رگرسیونی، به بررسی متغیرهای تأثیرگذار در استفاده از خریدهای اینترنتی، پرداخته شود. در این مطالعه خریدهای اینترنتی به صورت خرید y کالا از m کالا بیان می‌شود. خریدهای اینترنتی (تعداد کالاهای خریداری شده) شامل خرید در حیطه ملزومات زندگی، سرگرمی و خدمات آموزشی و فرهنگی می‌شود که این به عنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته می‌شود و تأثیرگذاری عواملی مانند شهری یا روستایی بودن، جنسیت، سن، وضع سواد و مدرک تحصیلی و وضع فعالیت بر آن بررسی می‌شود. البته شایان گفتن است که با توجه به ساختار سلسله‌مراتبی داده‌های مورد استفاده و نبود فرض استقلال مشاهدات از مدل رگرسیون چندسطحی با پاسخ دوجمله‌ای استفاده شده است. در این مقاله با اجرای شبیه‌سازی مناسب بودن مدل رگرسیون دوسطحی با پاسخ دوجمله‌ای برای داده‌های سلسله‌مراتبی تأیید شد و با اجرای مدل رگرسیون دوسطحی با پاسخ دوجمله‌ای روی داده‌ها و مقایسه با رگرسیون معمولی با پاسخ دوجمله‌ای با توجه به مقدار AIC مدل رگرسیون دوسطحی با پاسخ دو جمله‌ای بهتر عمل کرد.

کلیدواژه‌ها