مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع رسانی پژوهشکده آمار

2 پژوهشگر پژوهشکده آمار

3 استادیار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان/ اصفهان

چکیده

با توجه به اهمیت گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و بهره‌گیری از آن در راستای پیشرفت و توسعه، داشتن تحلیل درست و دقیق از چگونگی استفاده افراد جامعه از فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای تأثیرگذ‌ار بر آن ضروری است. در همین راستا در این مقاله تلاش می‌شود تا با استفاده از نتایج آمارگیری استفاده‌ی خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار ایران (سال ۱۳۹۶) و روش‌های مدل‌بندی رگرسیونی، به بررسی متغیرهای تأثیرگذار در استفاده از خریدهای اینترنتی، پرداخته شود. در این مطالعه خریدهای اینترنتی به صورت خرید y کالا از m کالا بیان می‌شود. خریدهای اینترنتی (تعداد کالاهای خریداری شده) شامل خرید در حیطه ملزومات زندگی، سرگرمی و خدمات آموزشی و فرهنگی می‌شود که این به عنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته می‌شود و تأثیرگذاری عواملی مانند شهری یا روستایی بودن، جنسیت، سن، وضع سواد و مدرک تحصیلی و وضع فعالیت بر آن بررسی می‌شود. البته شایان گفتن است که با توجه به ساختار سلسله‌مراتبی داده‌های مورد استفاده و نبود فرض استقلال مشاهدات از مدل رگرسیون چندسطحی با پاسخ دوجمله‌ای استفاده شده است. در این مقاله با اجرای شبیه‌سازی مناسب بودن مدل رگرسیون دوسطحی با پاسخ دوجمله‌ای برای داده‌های سلسله‌مراتبی تأیید شد و با اجرای مدل رگرسیون دوسطحی با پاسخ دوجمله‌ای روی داده‌ها و مقایسه با رگرسیون معمولی با پاسخ دوجمله‌ای با توجه به مقدار AIC مدل رگرسیون دوسطحی با پاسخ دو جمله‌ای بهتر عمل کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the use of the Internet in Iranian Households

نویسندگان [English]

  • Ashkan Shabbak 1
  • Maryam Mirzaie 2
  • Hamed Lorvand 3

1 Academic member, Data processing and Dissemination Department, SRTC

2 Researcher, SRTC

3 Academic member, Isfahan university of technology, mathematics science faculty

چکیده [English]

Abstract: Due to the growing expansion of using information and communication technology (ICT) in all aspects of human life, especially in social and economic fields, it is necessary to know the manner and status of how people use it and What variables and factors affect it. Thus, in this article, results of the survey on ICT access and use by households and individuals of Iran (2017), as a last available data, are analyzed with regression methods to study the influential variables and factors in the Internet usage and online shopping. Number of purchases are expressed as the variable y from m goods. Online shopping as a response variable, includes life essential goods, entertainment, educational and cultural services. In this regard, the impact variables and factors such as urban or rural, gender, age, literacy, education and activity status are studied on the response variable. It is worth mentioning that due to the hierarchical structure of the data and the lack of independency assumption, the multilevel regression model with two-sentence response has been used. Results show that two-level regression model with binomial response for hierarchical data has a better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet Usage
  • Multi-Level Regression
  • Hierarchical structure
  • information and communication technology(ICT)