مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار حقوق عمومی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

وقوع اختلاف محتمل‌ترین فرضی است که در هر قرارداد قابل تصور است. اگر قرار باشد همه اختلاف ها به دستگاه قضایی کشیده شود، نه تنها روابط کاری آسیب می بیند که سیستم قضایی کشور نیز زیر فشار کاری زیادی قرار خواهد گرفت. اگر بتوان در روابط کاری حتی المقدور از دیگر روش های مسالمت آمیز حل اختلاف استفاده کرد، شرایط جلوگیری از توقف کار و ضربه به روابط بلندمدت طرفین فراهم خواهد شد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق اجتماعی- حقوقی آثار فرهنگی توسل به روش های غیرقضایی حل اختلاف بر روابط کاری را می کاود و زمینه فرهنگی اقبال به این شیوه ها را بررسی می کند. در انتها نتیجه می گیرد استفاده از این شیوه ها به نحوی دو سویه تقویت کننده فرهنگ گفتگو و حس اعتماد در اجرا قراردادهای کاری می شود. با توجه به سوابق تاریخی و سهم مهم نفت در اقتصاد ایران قراردادهای مربوط به این صنعت هدف مطالعه موردی این پژوهش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها