مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان .

2 اصفهان.دانشگاه اصفهان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه جامعه شناسی.

3 دکترای تخصصی جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

دهه80 و 90را می‌توان جهت‌گیری بخشی از اجتماعات علمی ایران به مطالعات مربوط به مدرنیته ایرانی و همچنین وضعیت جامعه‌شناسی در ایران دانست و آثار دکتر آزاد ارمکی نمونه‌ای از این مطالعات،قلمداد می‌شود.پژوهش حاضر ضمن منضم ساختن مطالعات مربوط به تجربه مدرنیته،در صدد فهم انتقادی آن دست از مطالعاتی است که تبدیل جامعه‌شناسی به زبان مدرنیته را از طریق تئوری تجربه‌های مدرنیته دنبال می‌نمایند.به این منظور داده-های21اثر از آزاد ارمکی، به شیوه اسنادی گردآوری،و با روش فراتحلیل و رویکرد مرور سیستماتیک،مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.پایان‌بندی انتقادی مقاله؛مسکوت ماندن روابط سیستماتیک میان مدرنیته عام با مدرنیته ایرانی،و همچنین تعلیق روابط ارگانیک میان منطق جامعه‌شناسی با جامعه‌شناسی در ایران را نتیجه می‌گیرد.این امر منجر به قرائتی انشقاق یافته از مدرنیته و جامعه‌شناسی،در مطالعات یاد شده گردیده است و پروژه علمیِ تبدیلِ جامعه شناسی به زبان مدرنیته را،به سازوکار گفتمانیِ بازتولیدِ نقش آنتیگونیک مدرنیته ایرانی در قبال مدرنیته جهانی بدل کرده است و هزینه‌های غیریت‌سازیِ مدرنیته ایرانی برای مدرنیته جهانی را استمرار بخشیده است.

کلیدواژه‌ها

      

-آبراهامیان، یرواند. (1390). تاریخ ایران مدرن. ترجمه: محمدابراهیم فتاحی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
-آزاد ارمکی، تقی. (۱۳۷۷). «نگرش ایرانیان نسبت به غرب بررسی تجربی در ایران»،نامه علوم اجتماعی. خردادماه، دوره 12، شماره 12، صص 24-3.*
-آزاد ارمکی، تقی. (1378). جامعه­شناسی جامعه­شناسی در ایران. چاپ اول، تهران: نشر کلمه.*
-آزاد ارمکی، تقی. (1379). جامعه­شناسی در ایران. چاپ اول، تهران: نشر کلمه.*
-آزاد ارمکی، تقی. (1380). اندیشه نوسازی در ایران. چاپ اول، تهران:موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.*
-آزاد ارمکی، تقی. (1381).مدرنیته ایرانی، روشنفکران و پارادایم فکری عقب‌ماندگی در ایران. چاپ اول، تهران: نشر اجتماع.*
-آزاد ارمکی، تقی. (1384). پاتوق و مدرنیته ایرانی. چاپ اول، تهران: نشر آوای نور.*
-آزاد ارمکی، تقی. (1385). علم و مدرنیته ایرانی. چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه پژوهش­ها و توسعه علوم انسانی.*
-آزاد ارمکی، تقی. (1387). جامعه­شناسی فرهنگ. چاپ اول، تهران: نشر علم.*
آزاد ارمکی، تقی. (1389). جامعه­شناسی ایران جامعه‌شناسی مناسبات بین نسلی. چاپ اول، تهران: نشر علم.*
-آزاد ارمکی، تقی. (1389). نظریه­های جامعه­شناسی. چاپ چهارم، تهران: نشر سروش.*
-آزاد ارمکی، تقی. (1390). جامعه­شناسی علم مناقشه برانگیز در ایران. چاپ اول، تهران: نشر علم.*
-آزاد ارمکی، تقی. (1391). بنیان­های فکری نظریه جامعه ایرانی. تهران: نشر علم.*
-آزاد ارمکی، تقی. (1393). «نسبت نهاد خانواده با سیاست»، روزنامه ایران. آذرماه، شماره 5629، ص 17.*
-آزاد ارمکی، تقی. (1393). «نشست تحلیل و نقد آثار و افکار دکتر تقی آزاد ارمکی ارمکی»، سایت جامعه ایرانی. بازنشانی شده در:3، 12، 1398، نشانی:jameeirani.ir http://*
-آزاد ارمکی، تقی. (1393). «نشست ملاحظاتی در باب آرای تقی آزاد ارمکی ارمکی»، سایت فرهنگ امروز. بازنشانی شده در:9،12،1398، نشانی:http://farhangemrooz.com*
-آزاد ارمکی، تقی. (1397). «روشنفکران ما ناخواسته به جای جامعه مدنی، قدرت را تقویت کردند»، سایت فرهنگ امروز. بازنشانی:12،1،1399، نشانی:http://farhangemrooz.com*
-آزاد ارمکی، تقی. (1397). «نشست نقد و بررسی کتاب دانشگاه و چالش‌های جامعه ایرانی»، سایت عطنا. بازنشانی شده در:14،12،1398، نشانی:atnanews.ir*
-آزاد ارمکی، تقی. (1397). جامعه­شناسی و رنج­هایش. چاپ اول، تهران: نشر تیسا.*
-آزاد ارمکی، تقی. (1397). دانشگاه و چالش­های جامعه ایرانی. چاپ سوم، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.*
-آزاد ارمکی، تقی؛ اعتمادی فرد، سید مهدی. (1389). «پایگاه خانواده، سنخ‌های دینداری و کیفیت ارزش‌های مذهبی»، پژوهش جوانان فرهنگ و جامعه. تیرماه، دوره 1، شماره‌ 4، صص 23-1.*
-آزاد ارمکی، تقی؛ جنادله، علی. (۱۳۹۳). «پیکربندی نهادی مبتنی بر موازنه قدرت در جامعه سنتی ایران»، انجمن جامعه­شناسی ایران. خرداد ماه، دوره 12، شماره3، صص 64-29.*
-آزاد ارمکی، تقی؛ عبداللهیان، حمید. (1380-1381). «جامعه­شناسی کانادا»،ادبیات و علوم انسانی. فروردین ماه، دوره 130، شماره۱۶۲و 163، صص 179-259.*
-ازکیا، مصطفی؛ وثوقی، منصور؛ ساروخانی، باقر؛ حیدرپورکلیدسر، محمد. (1396). «واکاوی موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران»، مطالعات فرهنگ-ارتباطات. دی‌ماه، دوره 18، شماره 40، صص 32-1.
-اوون، دیوید. (1394). بلوغ و مدرنیته. ترجمه: سعید حاجی ناصری و زانیار ابراهیمی، چاپ اول، تهران: نشر رخداد نو.
-اوون، دیوید. (1396). جامعه­شناسی پس از مدرنیسم. ترجمه: محمدرضا زمردی، چاپ اول، تهران: نشر ماهریس.
-برمن، مارشال. (1389). تجربه مدرنیته. ترجمه: مراد فرهادپور، چاپ چهارم، تهران: نشر طرح نو.
-بروجردی علوی، مهدخت؛ یزدچی، امیر. (1396). «تأثیر فضای مجازی بر هویت ملی در ایران»، مطالعات رسانه‌های نوین. دی‌ماه، دوره 3، شماره 12، صص 110-87.
-بژه، دیوید. (1388). تحلیل روایت و پیشاروایت. ترجمه حسن محدثی، چاپ اول، تهران: نشر مطالعات و توسعه رسانه­ها.
-بلیکی، نورمن. (1391). طراحی پژوهش‌های اجتماعی. ترجمه: حسن چاوشیان، چاپ ششم، تهران: نشر نی.
-چندلر، دانیل. (1394). مبانی نشانه‌شناسی. ترجمه: مهدی پارسا، چاپ سوم، تهران: انتشارات پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
-خامه‌ای، انور. (1362). پنجاه نفر و سه. چاپ اول، تهران: انتشارات هفته.
-خبرگزاری مشرق. (1397). «آزاد ارمکی؛ رژیم پهلوی وابسته و یک رژیم آمریکایی بود»، خبرگزاری مشرق. بازنشانی شده در:11،11،1397، به نشانی: mashreghnews.ir
-رضایی، محمد؛ آزاد ارمکی، تقی. (۱۳۸۵). «سوژه و قدرت»،نامه علوم اجتماعی. دی ماه، دوره 140، شماره 270، صص 156-125.*
-زیباکلام، صادق. (1397). سنت و مدرنیته. چاپ اول، تهران: نشر روزنه.
-ژیلنیتس،آندژی. (1396). فضا و نظریه اجتماعی. ترجمه: آیدین ترکمه، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
-سهرابی، محمدرضا. (1392). «اصول نگارش مقالات مروری»، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مهرماه، دوره 180، شماره 200، صص 56-52.
-شولتسه، راینهارد. (1389). تاریخ جهان اسلام در قرن بیستم. ترجمه:ابراهیم توفیق، چاپ اول، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-علوی، بزرگ. (1357). پنجاه‌وسه نفر. چاپ اول، تهران: انتشارات جاویدان.
-فلیک اووه. (1386). روش تحقیق کیفی. ترجمه: هادی جلیلی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
-کرسول، جی دبلیو. (1391). طرح پژوهش رویکردهای کیفی و کمی و ترکیبی. ترجمه: مریم دانای طوس، چاپ سوم، تهران: نشر جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
-گولدنر، الوین؛ استین، موریس؛ ویدیچ، آرتور. (1395). جامعه­شناسی در محکمه جامعه­شناسان، آنتی مینیتور؛ اسطوره جامعه­شناسی فارغ از ارزش. ترجمه: لطیف عیوضی، چاپ اول، تهران: نشر ترجمان.
-لوفور، هانری. (۱۳۹۵). درآمدی بر تولید فضا. ترجمه: آیدین ترجمه، چاپ اول، تهران: انتشارات تیسا.
-مدیری، فاطمه؛ آزاد ارمکی ارمکی، تقی. (1392). «جنسیت و دینداری»، جامعه‌شناسی کاربردی. بهمن‌ماه، دوره 5، شماره 3، صص 14-1.
-منتظرالقائم، مهدی؛ غلامی، فرزاد. (1391). «نقد پسااستعماری: با تأکید بر روش واسازی»، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. مهرماه، دوره 3، شماره 28، صص 146-121.
-میرسپاسی، علی. (1384). تأملی ­در ­مدرنیته ­ایرانی. ترجمه: جلال توکلیان، چاپ دوم، تهران: انتشارات طرح نو.
-میلانی، عباس. (1378). تجدد و تجدد ستیزی در ایران. چاپ دوم، تهران: انتشارات آتیه.
 
 
 
 
 
 
. (1960). Images of Man: The Classic Tradition in Sociological Thinking. Vol 1.Braziller Publications
-Abrahamian, Yerevan.(2011). History of Modern Iran. Translation: Mohammad Ebrahim Fatahi, fifth edition, Tehran: Nei Publishing. (In Persian)
-Althusser, Louis .(1971). Freud and Lacan, in L. Althusser and Others: Lenin and Philosophy and Other Essays, London: New Left Books. (In Persian)
-Althusser, Louis. (1971). Freud and Lacan, in L. Althusser and Others: Lenin and Philosophy and Other Essays, London: New Left Books
-Azad Aramaki, Taghi.(1998). Attitude of Iranians towards the West, an empirical study in Iran, Journal of Social Sciences, Volume 12, Number 12, pp. 3-24. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(1999). Sociology  of Sociology in Iran. First edition, Tehran: Kalema Publishing. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2000). Sociology in Iran. First edition, Tehran: Kalema Publishing. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2002). Iranian modernity, intellectuals and the intellectual paradigm of backwardness in Iran. First edition, Tehran: community Publishing. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2005). Iranian hangout and modernity. First edition, Tehran: Avai Noor publishing. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2005). Pathologists have taken the place of theoreticians, Journal of Reflection of thought, Volume 7, Number 63, pp. 28-24. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2006). Iranian science and modernity. First edition, Tehran: Humanities Research and Development Institute Publications(In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2008). Sociology of culture. First edition, Tehran: Science Publishing. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2010). Sociological theories. Fourth edition, Tehran: Soroush Publishing. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2011). Sociology of controversial science in Iran. First edition, Tehran: Science Publishing. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2012). Intellectual foundations of the theory of Iranian society. Tehran: Science Publishing. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2014). The relationship between the institution of the family and politics, Iran Newspaper, No 5629, p. 17. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2014).Discussion meeting about the opinions of Taghi Azad Aramaki, contemporary culture website. Reset on: 9, 12, 2018, address: http://farhangemrooz.com. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2014).The meeting of analysis and criticism of the works and thoughts of Dr. Taghi Azad Aramaki, website of Iranian society. Reset on: 3, 12, 2018, address:http:// jameirani.ir . (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2015). Backwardness and development in Iran, Journal of welfare planning and social development. December, period 9, number 22, pp. 51-77. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2018). Our intellectuals inadvertently strengthened the power instead of the civil society, contemporary culture site. Reset: 12, 1, 2019, address: http://farhangemrooz.com. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2018). Review meeting of the book "University and Challenges of Iranian Society", Atna website. Reset on: 14, 12, 2018, address: http:// atnanews.ir. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2018). Sociology and its sufferings. First edition, Tehran: Tisa Publishing. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.(2018). University and the challenges of Iranian society. Second edition, Tehran: Publishing House of Cultural and Social Studies. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi.2001. The idea of ​​modernization in Iran. First edition, Tehran: University of Tehran Publishing. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi; Abdullahian, Hamid.(2001). Canadian Sociology, Journal of Literature and Human Sciences. April, Volume 130, No. 162 and 163, pp. 179-259. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi; Alami Nisi, Massoud.(2014). Disruption in the functional coherence between the institutions of the society, Journal of Social and Cultural Strategy, Volume 3, Number 4, pp. 7-38. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi; Etamadi Fard, Seyed Mehdi.(2010). Family base, religiosity patterns and the quality of religious values, Journal of youth culture and society research, period 1, number 4, pp. 1-23. (In Persian)
-Azad Aramaki, Taghi; Junadele, Ali.(2014). Institutional configuration based on the balance of power in traditional Iranian society, Journal of Sociological Association of Iran, Volume 12, Number 3, pp. 29-64. (In Persian)
-Baumeister RF, Leary MR. (1997). Writing Narrative literature Reviews. Rev Gen Psychol:311-20.
-Baumeister RF, Leary MR.(1997). Writing Narrative literature Reviews. Rev Gen Psychol :311-20. (In Persian)
-Bege, David.(2009). Analysis of narrative and pre-narrative. Translation by Hassan Mohaddisi, first edition, Tehran: publishing studies and development of media. (In Persian)
-Berman, Marshall.(2010). The experience of modernity. Translation: Murad Farhadpour, 4th edition, Tehran: New Design Publishing. (In Persian)
-Blakey, Norman.(2012). Designing social researches. Translation: Hasan Chavoshian, 6th edition, Tehran: Ne Publishing. (In Persian)
-Boroujerdi Alavi, Mehdekht; Yazdchi, Amir.(2017). The impact of virtual space on national identity in Iran, Journal of Modern Media Studies, Volume 3, Number 12, pp. 87-110. (In Persian)
-Chandler, Daniel.(2015). Basics of semiotics. Translation: Mehdi Parsa, third edition, Tehran: Islamic Culture and Art Research Institute Publishing. (In Persian)
-Creswell, JW.(2012). Research design of qualitative and quantitative and combined approaches. Translation: Maryam Danai Tous, third edition, Tehran: Academic Jihad Publication, Allameh Tabatabai branch. (In Persian)
-Ezkia, Mustafa; Vothoghi, Mansour; Sarukhani, Baqer; Hyderpour Klidsar, Mohammad.(2017). Analyzing cultural barriers to political development in Iran, Journal of Culture-Communication Studies, Volume 18, Number 40, pp. 1-32. (In Persian)
-Flick wow.(2007). Qualitative research method. Translation: Hadi Jalili, second edition, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
-Gilnits, Andrezhi.(2017). Space and social theory. Translation: Aydin Turkmeh, first edition, Tehran: Scientific and Cultural Publications. (In Persian)
-Gouldner, Alvin; Stein, Maurice; Vidich, Arthur.(2016). Sociology in the court of sociologists, Anti-miniature: The myth of sociology without value. Translation: Latif Ayouzi, 1st edition, Tehran: Turjman Publishing. (In Persian)
-Khamei, Anwar.(1983). Fifty-three people. First edition, Tehran: Vahteh Publishing week. (In Persian)
-Lacan, Jacques. (1977). Ecrits: A Selection, trans. Alan Sheridan, New York:w. Norton & Company
-Lacan, Jacques. (1977). Ecrits: A Selection, trans. Alan Sheridan, New York:w. Norton & Company. (In Persian)
-Lefebvre, Henry.(2016). An introduction to the production of space. Translation: Aydin Turkmeh, first edition, Tehran: Tisa Publishing. (In Persian)
-Madiori, Fatemeh; Azad Aramaki, Taghi.(2013). Gender and Religiosity, Journal of Sociology. Bahman, Volume 5, Number 3, pp. 1-14. (In Persian)
-Manzater al-Qaim, Mehdi; Gholami, Farzad.(2012). Post-colonial critique: with an emphasis on the method of deconstruction, Journal of Iranian Association for Cultural and Communication Studies, Volume 3, Number 28, pp. 121-146. (In Persian)
-Mashreq news agency.(2018). Azad Aramaki: The Pahlavi regime was affiliated and an American regime, Mashregh news agency. Reset on: 11, 2017, address: http:// mashreghnews.ir. (In Persian)
-Milani, Abbas.(1999). Modernity and modernism in Iran. Second edition, Tehran: Atiyeh Publishing. (In Persian)
-Mirspasi, Ali.(2005). A reflection on Iranian modernity. Translation: Jalal Tavaklian, second edition, Tehran: tarhi no Publishing. (In Persian)
-Owen, David.(2015). Maturity and modernity. Translation: Saeed Haji Naseri and Zaniar Ebrahimi, first edition, Tehran: Rokhdad No Publishing. (In Persian)
-Rezaei, Mohammad; Azad Aramaki, Taghi.(2006). Subject and Power, Journal of Social Sciences, Volume 140, Number 270, pp. 156-125. (In Persian)
-Sadegh Ziba Kalam.(2018). Tradition and modernity. First edition, Tehran: Rozeneh publishing. (In Persian)
-Schulze, Reinhard.(2010). The history of the Islamic world in the 20th century. Translation: Ebrahim Tawfiq, first edition, Tehran: Publishing House of Cultural and Social Studies. (In Persian)-Alavi, Bozor.(1979). Fifty-three people. First edition, Tehran: Javidan Publications. (In Persian)
-Sohrabi, Mohammadreza.(2013). Principles of writing review articles, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Volume 180, Number 200, pp. 56-52. (In Persian)
-Szklo, M. (2006). Quality of Scientific Articles. Rev Saude Publica: Spec no:5-30.
-Szklo, M.(2006). Quality of Scientific Articles. Rev Saude Publica : Spec no:5-30. (In Persian)
-Wright Mills, C
-Wright Mills, C .(1960). Images of Man: The Classic Tradition in Sociological Thinking. Vol 1.Braziller Publications. (In Persian)