مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه ارتباطات، دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

3 دانشجو

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه چگونگی بازنمایی چین و نحوه‌ی دیگری‌سازی از این کشور در کاریکاتورهای منتشر شده از سوی حوزه گفتمانی غرب در دوران بحران کرونا است. در این پژوهش با استفاده از روش نشانه‌شناسی اجتماعی، 45 کاریکاتور انتخاب شده و با توجه به سه فرانقشِ بازنمودی، تعاملی و ترکیبیِ کرس و ون‌لیوون مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. برای تحلیل نتایج تحقیق از نظریات برچسب‌زدن ادگار و سج‌ویک، بازنمایی استوارت هال و نظریه‌ی طرحواره‌های فرهنگی استفاده شده است.
با ارزیابی کاریکاتورهای مرتبط با نقش چین در شیوع کرونا می‌توان سیاست‌های بازنمایی در این کاریکاتورها را در دو مقوله‌ی کلیِ «دیگریِ پست؛ بازنمایی خطر زرد» و «دیگریِ قدرت‌طلب؛ بازنمایی تهدید قرمز» قرار داد. در کاریکاتورهایی که ذیل مقوله‌ی اول قرار گرفتند، چین به عنوان دشمنی بالقوه و دیگریِ پست شناسانده شده است که نیاز به آموزش و دنباله‌روی از غرب دارد. در مقابل، در کاریکاتورهایی که ذیل مقوله‌ی دوم گنجانده شدند، چین به عنوان عامل تهدیدکننده‌ی جهان بازنمایی شده است که در این نوع کاریکاتورها نیز ضرورت سیاست‌های کنترلی در رابطه با چین و حفظ هژمونی غرب القا می‌شود. براین مبنا می‌توان گفت رسانه‌ها (در اینجا کاریکاتورهای منتشر شده) با بازتولید کلیشه‌های از پیش ساخته نسبت به چین و با هم‌ارز قرار دادن این کشور با خطر و تهدید، زمینه را برای باور مردم در جهت‌گیری منفی نسبت به مسائل پیرامون چین فراهم می‌کنند. این‌ جهت‌گیری دیگری‌هراسانه می‌تواند به صورت کنش‌های نژادپرستانه در روابط بین‌فرهنگی نفوذ کرده و حتی زمینه را برای تقابل‌های نظامی احتمالی فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

 
B & T Magazine, (2020) Downright Offensive!” Petition Calls for News Corp Papers to Apologize over Coronavirus Headlines, Visit: 4/9/2020.
Benabdallah, L (2015), Political representation of China–Africa: the tale of a playful panda, or a threatening dragon?, Africa Review, 7:1, 28-41, DOI: 10.1080/09744053.2014.977587.
Hall, S. (1997), The Work of Representation, Representation: Cultural and Signifying Practices, London: Sage.
Mazzoni, A (2020), 'You brought corona here... you Asian dog!' Disgusting moment foul-mouthed youth screams racist abuse at two young women before SPITTING at them on the streets of Sydney, Daily Mail Australia, 30 March 2020, visit:6/4/2020, https://www.dailymail.co.uk/news/article-8167131/Woman-screams-racist-abuse-two-Asian-women-SPITTING-amid-coronavirus.html.
Ooi, S.M. and D’Arcangelis, G (2017), Framing China: Discourses of othering in US news and political rhetoric, Global Media and China, 2 (3-4), 269–283, DOI: 10.1177/2059436418756096.
Paner, I (2018), The Marginalization and Stereotyping of Asians in American Film, Honors Theses and Capstone Projects, Dominican University of California.
Ramli, v, S.M. and Muhammad, M (2019), Cartoon Controversy: Semiotic Analysis of Political Cartoon by Zunar Portraying the Issue of 1Malaysia Development Berhad (1MDB), Journal of Media and Information Warfare, 12 (1), 73-116. 
Swanson, A. & Rappeport, A (2020), Wilbur Ross Says Coronavirus Could Bring Jobs Back to the U.S., New York Times, Jan. 31, 2020, https://www.nytimes.com/2020/01/30/business/economy/wilbur-ross-coronavirus-jobs.html.
TÉLÉOBS,(2020), Courrier picard" apologizes after its racist on "Yellow Alert" Published on Sunday, the front page of the regional daily shocked social networks. Visit: 4/9/2020. https://www.nouvelobs.com/medias/20200127.OBS23995/le-courrier-picard-s-excuse-apres-sa-une-raciste-sur-l-alerte-jaune.html.
Thestories,(2020), Chinese Social Media Users Target Denmark after Danish Newspaper’s Coronavirus Cartoon, visit: 4/9/2020, https://supchina.com/2020/01/30/chinese-social-media-users-target-denmark-after-danish-newspapers-coronavirus-cartoon.
Yang, M.M., (2017), American Political Discourse on China, Routledge, New York, 1 edition.