مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدفِ ارائه مدل سوادرسانه ای به منظور افزایش مصونیت کاربران شبکه های اجتماعی انجام شده و پژوهشی کیفی و بنیادی است و با استفاده از روش زمینه ای، نظرات23 نفر از کارشناسان، در قالب مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته اخذ گردید. افراد از روش نمونـه گیـری نظری انتخاب ومصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. پس از تبدیل مصاحبه ها به متن، تحلیل خط به خط برای کدگذاری باز آغاز شد و ضمن بسط مفاهیم و مقوله ها، کدگذاری محوری و گزینشی انجام شد. سنجش روایی، از طریق ارسال نتایج برای مشارکت کنندگان خاص و از راهبردِ تایید مشارکت کنندگان و همچنین ارسال نتایج به5 نفر هیات علمیِ دارای تحصیلات مرتبط که در مصاحبه ها شرکت نداشتند انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد ایجاد و تقویت شرایط زمینه ای مثبت و اتخاذ استراتژی های استخراج شده در مدل، پیامدهایی مانند مصون سازی کاربر، ایجاد جامعه نقاد، ارتقا تعلق خاطر، خودگشودگی، امنیت اجتماعی، تجربه زندگی مدرن، تقویت هویت ملی، تقویت هویت دینی، ترد احساسات منفی، کاهش افسردگی، ایجاد نظم اجتماعی، تقویت مطالعه کتاب، توجه به ورزش، حفظ حریم خصوصی، تقویت هویت فرهنگی را برای کاربران شبکه های اجتماعی در بر دارد.

کلیدواژه‌ها