مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدفِ ارائه مدل سوادرسانه ای به منظور افزایش مصونیت کاربران شبکه های اجتماعی انجام شده و پژوهشی کیفی و بنیادی است و با استفاده از روش زمینه ای، نظرات23 نفر از کارشناسان، در قالب مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته اخذ گردید. افراد از روش نمونـه گیـری نظری انتخاب ومصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. پس از تبدیل مصاحبه ها به متن، تحلیل خط به خط برای کدگذاری باز آغاز شد و ضمن بسط مفاهیم و مقوله ها، کدگذاری محوری و گزینشی انجام شد. سنجش روایی، از طریق ارسال نتایج برای مشارکت کنندگان خاص و از راهبردِ تایید مشارکت کنندگان و همچنین ارسال نتایج به5 نفر هیات علمیِ دارای تحصیلات مرتبط که در مصاحبه ها شرکت نداشتند انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد ایجاد و تقویت شرایط زمینه ای مثبت و اتخاذ استراتژی های استخراج شده در مدل، پیامدهایی مانند مصون سازی کاربر، ایجاد جامعه نقاد، ارتقا تعلق خاطر، خودگشودگی، امنیت اجتماعی، تجربه زندگی مدرن، تقویت هویت ملی، تقویت هویت دینی، ترد احساسات منفی، کاهش افسردگی، ایجاد نظم اجتماعی، تقویت مطالعه کتاب، توجه به ورزش، حفظ حریم خصوصی، تقویت هویت فرهنگی را برای کاربران شبکه های اجتماعی در بر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a media literacy model to increase the immunity of social network users

نویسندگان [English]

  • davoud paktinat mehdi abadi 1
  • faezeh taghipour 2
  • hassan darzban rostami, 3

1 PhD student in social communication sciences, Isfahan branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Department of Social Communication Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Social Communication Sciences, Center Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study aims to provide a media literacy model to increase the immunity of social network users and is a qualitative and fundamental research. Using the background method, the opinions of 23 experts were obtained in the form of in-depth semi-structured interviews. Individuals were selected from the theoretical sampling method and the interviews continued until the theoretical saturation was reached. After converting the interviews to text, line-by-line analysis for open coding began, and while expanding the concepts and categories, axial and selective coding was performed. Validity was assessed by sending the results to specific participants and the participants' approval strategy, as well as sending the results to 5 related faculty members who did not participate in the interviews. The results of this study showed that creating and strengthening positive background conditions and adopting strategies extracted in the model, consequences such as user protection, creating a critical community, promoting belonging, self-openness, social security, modern life experience, strengthening national identity, strengthening identity Religion includes breaking down negative emotions, reducing depression, creating social order, enhancing book reading, paying attention to sports, maintaining privacy, and strengthening cultural identity for social media users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media literacy
  • social networks
  • user protection