مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش پیش رو به بررسی تقویم‌های غیررسمی‌ای می‌پردازد که گروه‌های اجتماعی به صورت مجاز یا بدون مجوز منتشر می-کنند. تقویم رسمی که توسط قدرت سیاسی منتشر و نظارت می‌شود، بازتاب دهنده رویکرد و روایت قدرت سیاسی در خصوص گذشته جامعه است و به همین دلیل بسیاری از روایت‌های موجود در جامعه را نادیده می‌گیرد یا حذف می‌کند. در مواجهه با چنین رویکردی گروه‌های گوناگون اجتماعی، تلاش دارند که با انتشار تقویم‌هایی که در آن مناسبت‌های مدنظر خودشان را ثبت می‌کنند، حافظه‌هایی بدیل را بسازند تا بدین طریق هویت گروهی‌ای برسازند یا هویت موجود را احیا و تقویت نمایند.
هدف اصلی پژوهش، مطالعه و بررسی تقویم‌های غیررسمی‌در مقایسه با تقویم‌های رسمی‌ای است که در سال‌های پس از انقلاب منتشر شده‌اند تا از این طریق به رابطه میان حافظه‌های برساخته شده توسط آنها و هویت گروه‌های اجتماعی‌‌ای که آنها را به کار می‌برند،از خلال بررسی تقویم‌ها پی ببرد. پژوهش با استفاده از روش مطالعه موردی انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش از وجود تفاوت‌ و تضادهای بسیاری میان حافظه‌های برساخته توسط تقویم رسمی و تقویم‌های غیررسمی و نیز میان خود تقویم‌های غیررسمی، حکایت دارد. بر اساس یافته‌ها می‌توان این فرضیه را مطرح نمود که گسست میان حافظه‌های درون جامعه در سال‌های پس از انقلاب به تدریج افزایش یافته و نشان از شکل‌گیری نوعی گسست هویتی در جامعه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Memory and Identity (Study of Informal Calendars in Post Revolutionary years)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Soroushfar 1
  • Susan Bastani 2
  • Marzieh Mousavi Khameneh 2

1 Alzahra University,Tehran,Iran

2 Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University

چکیده [English]

The present study examines unofficial calendars that were published by social groups either explicitly or without permission. The official calendar, published and monitored by political power, reflects the attitude and narrative of political power over the past, and therefore ignores or eliminates many of the narratives in society. Faced with this approach by various social groups, they try to create alternative memories by publishing calendars in which they register their intended occasions in order to build a collective identity or revive and strengthen existing one.
The main purpose of the present study is to study the unoffical calendars in comparison with the official calendars published in the years after the revolution. It intends to check out the relationship between the memory built by them and the identity of the social groups that they employ, through the review of calendars. The research has been done using a case study method. The findings of the research indicate that there are many differences between the memories created by the official calendar and the unofficial calendars as well as the unofficial calendars themselves. Based on the findings, one can hypothesize that the breakdown between the internal memory of the post-revolutionary society gradually increased and indicates the formation of a kind of identity disruption in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collective memory
  • identity
  • official calendar
  • unofficial calendar
  • counter-memory
 
Beristain Carlos Marin, Dario Paez & Jose Liz Gonzalez, »Rituals, Social Sharing, Silence, Emotions and Collective Memory Claims in the case of the Guatemalan genocide«, Psicothema, Vol. 12 (2000) , pp. 117-130.
David Lea, »Impression Management of a Contested Past: Serbia’s Evolving National Calendar«, Memory Studies, Vol. 7 (2014) , pp. 472-483.
Delich Francisco, »The Social Construction and of Memory and Forgetting«, Diogenes, Vol. 51, Issue 1 (2004) , pp. 65-75.
Gabel Ines, »Historical Memory and Collective Identity: West Bank Settlers Reconstruct the Past«, Media, Culture and Society, Vol. 35, No. 2 (2013) , pp. 250-259.
Guglielmucci Ana & Luciana Scarrafuni Ribeiro, »Site of Memory and Site of Forgetting: The Repurposing of the Punta Carretas Prison«, translated by: Margot Olavarria, Latin American Perspectives, Vol. 20, No. 30 (2015) , pp. 1-14.
Halbwachs Maurice, On Collective Memory, translated by: Lewis Coser, Chicago: the University of Chicago press, 1992.
-      Medina Jose, »Toward a Foucaultian Epistemology of Resistance: Counter-Memory, Epistemic Friction and Guerrilla Pluralism«, Foucault Studies, No. 12 (2011), pp. 9-35.
Megill Allan, »History, Memory, Identity«, History of the Human Sciences, Vol. 11, No. 3 (1998) , pp. 37-62.
-      Misztal Barbara A., »The Sacralization of Memory«, European Journal of Social Theory, Vol. 7, No. 1 (2004), pp. 67-84.
Nora Pierre, »Between Memory and History: Les Lieux de Memoire«, Representations, No. 26, Special Issue: Memory and Counter- Memory, (1989) , pp. 7-24.
Olick, Jeffrey K. & Joyce Robbins, »Social Memory Studies: From “Collective Memory” to Historical Sociology of Mnemonic Practices«, Annual Review of Sociology, Vol. 24 (1998) , pp. 105-140.
Pool Ross, »Memory, History and the Claims of the Past«, Memory Studies, Vol. 1, No. 2 (2008) , pp. 149- 166.
-      Ryan Lorraine, LMemory, Power and Resistance: The Anatomy of a Tripartite RelationshipK, memory Studies, Vol. 4, No. 2 (2010), pp. 154- 169.
Tallentire Jenea, »Strategies of Memory: History, Social Memory and the Community«, Social History, Vol. 34, No. 67 (2001) , pp. 197-212.
Van Eck Ernest, »Social Memory and Identity: Luke: 19: 12 b-24 and 27«, Biblical Theology Bulletin, Vol. 41, No. 4 (2011) , pp. 201- 212.