مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی ،مشهد

3 دانشیار جامعه شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

برای مدیریت کلان پدیده خروج نخبگان، توجه به نقش ویژه نهادهای اثرگذار در یک چارچوب نهادی، نوید رویکردی نو برای تحلیل‌هایی پویا از پدیده‌های اجتماعی را می‌دهد. ساختار نهادی هر کشور، بطور مؤثر کیفیت‌های نهادی (کارآیی و مشروعیت) و ترتیبات نهادی (تمرکززدا- تمرکزگرا) آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ترتیبات نهادی حاکم است که تعیین می‌کند چرا در برخی جوامع، خروج نخبگان تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده است؟
ارزیابی‌های تطبیقی معطوف به تأثیر کیفیت نهادی و نوع ترتیبات نهادی کشورهای نخبه‌فرست بر خروج نخبگان در این نوشتار با تکیه بر تحلیل ثانویه داده‌های بین‌المللی انجام گرفته است. مقایسه میانگین کیفیت‌های نهادی کشورها نشان از کیفیت‌های نهادی سیاسی، اقتصادی و حقوقی بالاتر برای کشورهای اروپایی است و بالعکس، برای کشورهای آسیایی همچون ایران، میانگین پایینی از کیفیت‌های نهادی را شاهدیم. تمرکزگرایی نهادی در کشورهای نخبه‌فرست از یک طرف، مجموعه‌ای از ترتیبات نهادی غیرتوسعه‌گرا را شکل داده و از طرف دیگر با اعمال محدودیت‌های نهادی باعث افزایش خروج نخبگان از این کشورها و عدم بازگشت مجدد آنان به کشورهایشان شده است. انتقال نهادی نخبگان ایرانی به کشورهای پیشرفته، معطوف به ترتیبات نهادی تمرکزگرا در کشور است که حسب داده‌های موجود، بیانگر اجرای ضعبف حاکمیت ‌قانون، امنیت شغلی پایین و آزادی‌های اقتصادی و سیاسی محدود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

 
آذرمند، حمید (1385). نقش نهادهای سیاسی و حقوقی در توسعه اقتصادی. تهران: روند. شماره 50 و 51. صص: 170-119
ایروانی، محمدجواد (1380). درآمدی بر نظریه نهادی. تهران: نشر سیاست
زارعی، آرمان (1392). نهادگرایی جدید جامعه‌شناختی؛ رهیافتی برای تحلیل ثبات و تغییر. تهران: فصلنامه علمی- پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی. سال نوزدهم. شماره 77. صص: 193-165
طهماسبی، رضا (1394). نظریه سازمان: ساختارگرایی، کنشگری، ساختمندگرایی. تهران: انتشارات نص
عیسی‌زاده، سعید و احمدزاده، اکبر (1388). بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نهادهای حاکمیتی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. سال سیزدهم. شماره 40. صص: 28-1
نصیری اقدم، علی (1391). روش‌شناسی تحلیل نهادی مسائل اقتصادی. تهران: فصلنامه علمی- پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی. سال هجدهم. شماره 71. صص: 144-119
 
Arslan, c. et al (2014). A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers. NO. 160
Azarmand, Hamid (2006). The role of political and legal institutions in economic development. Tehran: Ravand. No. 50 and 51. pp.: 119-170.(In Persian)
Bakewell, Oliver (1996). Refugee Repartriation in Africa: Toward a Theoretical Framework? University of Bath: Central for Development Studies. Occasional Paper 09 (96). pp: 1-67
Bang, J. T. & M. Mitra (2010). Brain Drain and Institutions of Governmence: Educational Attainment of Immigrants to the US 1998-1988. Economic Systems 35 (3). pp: 335-354
Barro, Robert (2013). Education and Economic Growth. Annals of Economics and Finance. pp: 301-328
Barro, Robert and Lee, Jong-Wha (2010). A New Data Set of Educational Attainment in the World: 1950-2010. Cambridge: National Bureau of Economic Research
Beine, Michel, Frederic Docquier and Hillel Rapoport. (2008). Brain Drain and Human Capital Formation in Developing Countries: Winners and Losers. The Economic Journal 118 (528). pp: 631-652
Beland, Daniel and Henry Cox, Robert (2011). Ideas and Politics in Social Science Research. Oxford University Press
Bertelsmann Stiftung, Carl (2010). Transformation Index of the Bertelsmann stiftung. Manual for Country Assessments. Germany: Center for Applied Policy Research, Research Group on Global Future
Brucker, Herbert; Capuano, Stella; Marfouk, Abdeslman (2013). Education, Gender and International Migration. Methodology Report. Institute for Employment Research
Cebula, R.J (2010). Migration, Economic Freedom, and Personal Freedom: a Preliminary Emprical Analysis. Paper Presented at the Southern Regional Science Association. March, Washington, D.C.
Clark, J. R. and D. Pearson (2007). Economic Freedom, Entrepreneurship. Migration and Economic Growth, The Clarion Business and Economic Review 6(2). pp: 37-66
Cronqvist, Lasse (2005). Macro-Quantitative vs. Macro-Qualitative Methods in the Social Sciences. An Example from Empirical Democratice Theory Employing New Software. Historical Social Research 30(4). pp: 154-175
DiMaggio, Paul J., and Walter W. Powell (1991). In The New Institutionalism in Organizational Analysis, ed. Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio, 1–40 Chicago: University of Chicago Press
Docquier F, Lodigian E, Lodigiani E, Rapoport H, Schiff M (2009) Brain drain and home country institutions. Mimeo, Université Catholique de Louvain
Finnemore, Martha (1996). Norms, Culture, and World Politics: Insights from Sociology's Institutionalism. International Organization. Vol. 50 (2). pp: 325-347
Gwartney, J., R. Lawson, and J. Hall (2012). 2012 economic freedom dataset, published in economic freedom of the world: 2012 annual report
Hall, Peter A. and Rosemary C. R. Taylor (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. Political Studies 44 (5). pp: 936–957
Haque, N.U. and S.J. Kim (1995). Human Capital Flight: Impact of Migration on Income and Growth, IMF Sta. Papers 42
Hay, Cline and Wincott, Daniel (1998). Structure, Agency and Historical Institutionalism. Political Studies. Vol 46
Hollingsworth, J.Rogers (2000). Doing Institutional Analysis: Implications for the Study of Onnovations. Review of International Political Economy7 (4). pp: 595-644
-Irvani, Mohammad Javad (2001). An introduction to institutional theory. Tehran: Publishing Policy
-Isisazadeh, Saeed and Ahmadzadeh, Akbar (2009). Investigating the effect of institutional factors on economic growth with an emphasis on governance institutions. Iranian Economic Research Quarterly. Thirteenth year. No. 40. pp.: 1-28. .(In Persian)
Jackson, Gregory (2009). Actors and Institutions. United Kingdom: University of Bath
Kaufmann, Daniel (2010). The World Wide Governance Indicators: Methodology and Analytical Report. World Bank: Working Paper
Mackay, F, Kenny, M & Chappell, L (2010). New Institutionalism Thtough a Gender Lens: Towards a Feminist Institutionalism? International Political Review 31(5). Pp: 573-588
-Metusli, Mahmoud (2010). Economic development: concepts, theoretical foundations, institutional approach, and methodology. Tehran: Side. .(In Persian)
Miller, Ambassador; Kim, Anthony (2010). Index of Economic Freedom. Washington: Heritage Foundation
Milne, Eleanor (2012). Establishing Institutional Arrangements. U.S: Environment Protection Agency
-Nasiri Aghdam, Ali (2012). Methodology of institutional analysis of economic issues. Tehran: Scientific-Research Quarterly of Human Sciences Methodology. 18th year No. 71. pp. 119-144. .(In Persian)
Nee, Victor (1998). Sources of the New Institutionalism. In The New Institutionalism in Sociology. Chapter one.Victor Nee and Mary Brinton. Stanford University Press
North, Douglass C. (1994). Economic Performance through time. The American Economic Review. Vol. 84. No. 3
North, Douglass C. (2005). Understanding the Process of Economic Change. New Jersey: Princeton University Press
Norton, Seth W. (2003). Economic IInstitutions and Human Well-Being: A Cross-National Analysis. Eastern Economic Journal 29 (1). PP: 23-40
Powell, Walter. W & Bromley, Patricia (2013). New Institutionalism in the Analysis of Complex Organizations. International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences
Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press
Scott, W. Richard and Meyer, John W. (1994). Institutional Environment and Organizations: Structural Complexity and Individualism. USA: Stanford University
Solari, Stefano (2001). Comparative Institutional Analysis and the State: A System Perspective. Freiburg- PaduaSeminar: Networks, Institutions, and Organization Learning
Steinmo, Sven (2008). What is Historical Institutionalism? UK: Cambridge University Press
-Tahmasabi, Reza (2014). Organization theory: structuralism, activism, constructivism. Tehran: Nas publications. .(In Persian)
Torfing, Jacob (2001). Path-Dependent Danish Welfare Reforms: The Contribution of New Institutionalisms to Understanding Evolutionary Change. Scandinavian Political Studies 24 (4). pp: 277-309
Voiget, S. (1999). Explaining Constitutional Change–a Positive Approach, Cheltenham: E. Elgar
Williams, Andrew (2015). A global index of information transparency and accountability. Association for Comparative Economic Studies: Journal of Comparative Economics 43 (3)
Williamson, Claudia R. (2009). Informal Institutions Rule: Institutional Arrangements and Economic Performance. Public Choice. Vol. 139(3). pp: 371-387
World Bank. World Development Report, 2000/01. Washington, DC: World Bank, 2000
-Zarei, Arman (2012). new sociological institutionalism; An approach to analyzing stability and change. Tehran: Scientific-Research Quarterly of Human Sciences Methodology. 19th year No. 77. pp. 165-193. .(In Persian)
متوسلی، محمود (1389). توسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش‌شناسی. تهران: سمت
 
 
https://andrewwilliamsecon.wordpress.com/datasets
http://www.bti-project.org/index
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index