مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل مفهومی نقش ارتباطات سازمانی در شرایط بحران با رویکرد سیستمی است. نگرش سیستماتیک با ایجاد دیدگاهی کل‌نگر، جامع و نظام‌مند برای ایجاد ارتباطات مناسب در شرایط بحران، چارچوبی برای حل مشکلات فراهم می‌کند که منجر به کارآمدی نظام ارتباطی، کنترل بازخور فعالیت‌ها و اتخاذ تصمیمات مناسب توسط مدیران می‌شود. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، به روش توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، توسعه‌ای می‌باشد که در دو گام انجام شد. در گام اول، با بررسی نظریات و تحقیقات پیشین در حوزه‌های ارتباطات سازمانی، مدیریت بحران و نگرش سیستمی، ابعاد و مولفه‌های مرتبط با مدل استخراج شده و الگوی مفهومی اولیه طراحی شد. در گام دوم، مدل پیشنهادی توسط خبرگان و مطلعین کلیدی ارزیابی شد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید، مدیران و کارشناسان حوزه‌های مدیریت بحران و ارتباطات در دستگاه‌های اجرایی استان خراسان رضوی بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. تحلیل داده‌ها نخست با آزمون نرمال بودن و سپس با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای در نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش به شناسایی مهمترین ابعاد و مولفه‌ها و طراحی مدل نقش ارتباطات سازمانی در شرایط بحران با رویکرد سیستمی منجر شد. در انتها نیز پیشنهادهایی برای اثربخشی این فرآیند ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Model for the Role of Organizational Communication in Crisis Circumstance withSystemic Approach

نویسندگان [English]

  • Hadi Sanaeepour
  • Abdolghani Rasegar

Assistant Professor, Management group, Gonbad Kavous University

چکیده [English]

The purpose of this study is to design a conceptual model of the role of organizational communication in crisis situations with a systemic approach. A systematic approach provides a framework for problem solving by creating a holistic, comprehensive and systematic approach to establishing appropriate communication in crisis situations, which leads to the efficiency of the communication system, controlling the feedback of activities and making appropriate decisions by managers. The present study is descriptive-survey in terms of data collection and developmental in terms of purpose that was conducted in two steps. In the first step, by reviewing previous theories and researches, related dimensions and components were extracted and the initial conceptual model was designed. In the second step, the proposed model was evaluated by key experts and informants. The statistical population of the study included professors, managers and experts in the fields of crisis management and communications in the executive organs of Khorasan Razavi province who were selected by purposive sampling. The number of these people was 52 and with 87% participation, 45 questionnaires were collected. Data analysis was performed first by normality test and then using t-test in SPSS software. The results of the research led to the identification of the most important dimensions and components and the design of a model for the role of organizational communication in crisis situations with a systematic approach. Finally, some suggestions were made for the effectiveness of this process is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Communication
  • Crisis Management
  • Systematic Attitude