مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل مفهومی نقش ارتباطات سازمانی در شرایط بحران با رویکرد سیستمی است. نگرش سیستماتیک با ایجاد دیدگاهی کل‌نگر، جامع و نظام‌مند برای ایجاد ارتباطات مناسب در شرایط بحران، چارچوبی برای حل مشکلات فراهم می‌کند که منجر به کارآمدی نظام ارتباطی، کنترل بازخور فعالیت‌ها و اتخاذ تصمیمات مناسب توسط مدیران می‌شود. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، به روش توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، توسعه‌ای می‌باشد که در دو گام انجام شد. در گام اول، با بررسی نظریات و تحقیقات پیشین در حوزه‌های ارتباطات سازمانی، مدیریت بحران و نگرش سیستمی، ابعاد و مولفه‌های مرتبط با مدل استخراج شده و الگوی مفهومی اولیه طراحی شد. در گام دوم، مدل پیشنهادی توسط خبرگان و مطلعین کلیدی ارزیابی شد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید، مدیران و کارشناسان حوزه‌های مدیریت بحران و ارتباطات در دستگاه‌های اجرایی استان خراسان رضوی بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. تحلیل داده‌ها نخست با آزمون نرمال بودن و سپس با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای در نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش به شناسایی مهمترین ابعاد و مولفه‌ها و طراحی مدل نقش ارتباطات سازمانی در شرایط بحران با رویکرد سیستمی منجر شد. در انتها نیز پیشنهادهایی برای اثربخشی این فرآیند ارائه شد.

کلیدواژه‌ها