مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات

2 عضو هیات علمی گروه ارتباطات، دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

علی‌رغم قدمت روابط عمومی و فعالیت های مرتبط با آن در جهان، این مفهوم در کشور سوریه همچنان مبهم و ناشناخته است. افزون­بر این، سوریه کشوری است که پس از تحمل سال­ها جنگ و ویرانی اکنون در مرحله توسعه و بازسازی قرار دارد. رشد تولید و خدمات در  این کشور، با سرعت بیشتری نسبت به عرصه های مدیریت و فعالیت های روابط عمومی رو به افزایش است. در عین حال، عدم درک صحیح جایگاه روابط عمومی از سوی مسئولان دولتی یا مدیران سازمان‌های خصوصی سوریه، جایگاه روابط عمومی را تضعیف ساخته و فعالان این عرصه نتوانسته اند نقش تاریخی خود را ایفا کنند.
هدف این مقاله پژوهشی، ارائه نتایج مطالعه الگوی حاکم بر روابط عمومی دو شرکت مخابراتی در سوریه (سیریاتل و ام. تی. ان) است تا فعالیت آنها، به خصوص از منظر «عامه ها» مورد ارزیابی قرار گیرد. این مطالعه، با بکارگیری دو روش اسنادی و پیمایش انجام شده است. در روش اسنادی، کلیه اسناد و پیام های ارتباطی دو شرکت مخابراتی (اطلاعات و داده های مندرج در وبگاه رسمی دو شرکت) مورد مطالعه قرار گرفتند. در روش پیمایش، دیدگاه ها و نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه دمشق (جامعه آماری) در خصوص ماهیت فعالیت این شرکت ها مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاصل از هر دو روش نشان می دهد که روابط عمومی دو شرکت مخابراتی سوریه ای، به میزان زیادی از الگوی دوسویه نامتقارن استفاده کرده اند؛ هرچند براساس آزمون تفاوت معناداری به عمل آمده، شرکت سیریاتل بیشتر از شرکت ام تی ان به استفاده از این الگو گرایش داشته است. برخی از مهمترین دلالت های این تحقیق، در پایان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applying Grunig’s Models of Public Relation to Two Telecommunication Companies in Syria

نویسندگان [English]

 • Razan Richeh 1
 • Abbas Ghanbari Baghestan 2
 • Hamid Abdollahyan 3

1 Department of Communication, University of Tehran

2 Assistant Professor, Department of Communication, University of Tehran

3 University of Tehran

چکیده [English]

Hamid Abdollahyan[1]
This paper aims at identifying the prevailing models of public relations in two telecommunication companies, Siriatel and MTN in Syria. Accordingly, we try to provide an answer for the following question: which of the Grunig and Hunt’s models of public relations is followed in Siriatel and MTN Syrian firms? We used a survey method and a systematic textual analaysis to find plausible answers for the above question. To do so, a questionnaire was used to collect necessary data. The questionnaire was designed based on the critical circumstances of Syria. We also took necessary measures to meet validity and reliability criteria. The unit of analysis consisted of graduate students of Damascus University and from which some 350 samples were randomly selected using statistical formulas. Also, for the study of documents, all the information and documents contained in the Internet database and official networks of the two telecommunication companies were studied and evaluated.
Some of the findings indicate that the highest average score in relation to the public relations activities of both companies matched the asymmetric two-way model. However, based on the results of the independent t-test, there was a significant difference between the means of the two telecommunications companies. Also, findings indicate that Siriatel has used this model more than MTN. The textual analysis results also confirm the above conclusion.
It should also be noted that according to the respondents, the communication messages in Siriatel and MTN were both moral in nature. The audience was more satisfied with the quality of services and information provided by Siriatel than MTN. New media, i.e., social networks and databases, are considered by the audience to be the main and favorite sources of receiving information about the telecommunication companies.[1] Professor of Sociology and Communication, University of Tehran (UT)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Relations Models
 • Media
 • Seriatel
 • MTN
 • Syria
 • James E. Grunig
 •  

  زارعی، ریحانه. 1394. ارزیابی اثر بخشی روابط عمومی بانک ملت، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، به راهنمایی دکتر حمیدرضا یزدانی و دکتر حمیدرضا ایرانی. دانشگاه تهران، بهمن.

  الجبان، منیر.2003. العلاقات العامه فی سوریه، دار الرضا للنشر.

  الدلیمی، عبدالرزاق. ۲۰۱۹. العلاقات العامة وادارة الازمات. مجموعة الیازوری للنشر والتوزیع.

  الشمری، محمدمرضی. (2016). المدخل إلى دراسة العلاقات العامة و الإعلام. المنهل.

  علیان، ربحی مصطفی. ۲۰۰۸. اسس التسویق المعاصر، عمان: دار الصفا للنشر والتوزیع

  • BPP Learning Media. 2010. "Business Essentials: Marketing and Sales Strategy". BPP Learning Media.
  • Butterick, K. 2011. "Introducing Public Relations: Theory and Practice", SAGE.
  • Cernat, M. Monica, C. Tiu, I. 2016. "COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS Concepts1991, theories, history", LEISTUNG PUBLISHING.
  • Chin, X.Y et al. 2017. “Managerial Perceptions towards the Role of Public Relations: Public Practices in the Malaysian Hotel Industry”. BA thesis, University Tunku Abdul Rahman.
  • Zehra, Farheen. 2016. “Public Relations Practices in Pakestan: Considering Grunig’s General Principles of Excellence”. MA thesis. Griffith University.
  • Grunig, J. E. and Grunig, L. A. 1989 "Toward a theory of the public relations behavior of organizations: Review of a program of research", Public Relations Research Annual, 1, pp.27-66.
  • Grunig, J. E. and Grunig, L. A. 1992. "Models of public relations and communication. In J. E. Grunig (Ed.), Excellence in public relations and communication management", Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, pp.285-326.
  • Heath, Robert. 2004. "Encyclopedia of Public Relations", SAGE.
  • Kelly, Kathleen. 2012. "Effective Fund-Raising Management", Routledge.
  • Kriyantono, R. et al. 2017. "The Model of Public Relations Pratices in Indonesia". Global Journal of Business and Social Scienc Review. 5(3). pp 194-199.
  • Laskin.V, Alexander. 2009. "The evolution of models of public relations: an outsider's perspective", Journal of Communication Management, ISSN: 1363-254X.
  • Laskin, V.  Alexander. 2017. "The Handbook of Financial Communication and Investor Relations", John Wiley & Sons.
  • Petersone, B. 2004. “The Status of public relations in Latvia”. MA thesis. University of Maryland.
  • Ofulue, Christine. 2006. "PRINCIPLES AND PRACTICE OF PUBLIC RELATIONS", National Open University of Nigeria.
  • Rex, Charlotte. 2015. Intercultural market studies (English), A reconceptualization of Grunig & Hunt’s public relations models from a CCO perspective", Master Thesis, Copenhagen Business School.
  • Roberts, J. 2016. "Writing for Strategic Communication Industries", Ohio State University Libraries.
  • Theaker, Alison. Yaxley, Heather. 2012. "The Public Relations Strategic Toolkit: An Essential Guide to Successful Public Relations Practice", Routledge.
  • Woodyard, T. 1991." Air Force Public Affairs: The Four Models of Public Relations and Excellence in Public Relations", Thesis Master of Arts. University of Maryland.
  • Zabel, U.and Armbrecht, W. 2013. "Normative Aspekte der Public Relations: Grundlegende Fragen und Perspektiven Eine Einführung", Springer-Verlag.
  • Wu, M.Y and Baah-Boakye. (2008). “Public Relations in Ghana: Work-Related Cultural Values and Public Relations Models”. Public Relations Review 35(1). Pp 83-85.