مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مسئله تعلیم (پداگوژی) هر روزه قرابت بیشتری با تعریف مطالعات فرهنگی می‌یابد. مدرسان باید تعریف تعلیم را گسترده سازند تا بتوانند از مرز محدود آموختن فنون و روش‌ها فراتر روند. (ژیرو،1385) می خواهم در این گفتار «تصور جمعی غالب» که در فضای آموزشی دانشگاه‌های ما از آموزش نظریه‌ها وجود دارد واکاوی کنم و نشان دهم «آموزش نظریه ها» به ویژه نظریه‌های فرهنگی چه چیزهایی نیست و چه چیزهایی باید یا می‌تواند باشد. امروزه محققان «درس پژوهی» نشان داده اند که تدریس و یادگیری هر دانشی به مجموعه وسیعی از عوامل بستگی دارد. آموزش نظریه‌های فرهنگی را نوعی «تمرین فکری» می‌دانم. در این تمرین کردن ما انواع تمرین‌های انسانی و فکری را تجربه می‌کنیم. این تمرین‌ها را با توجه به تجربه‌ای که از آموزش و یادگیری «نظریه‌های مطالعات فرهنگی» دارم در چهار مقوله متمایز طبقه بندی می‌کنم: «تمرین نظری»، «تمرین اخلاقی»، «تمرین شناختی»، و نهایتا «تمرین عاطفی». این رویکرد به آموزش نظریه فرهنگی ریشه در این واقعیت دارد که نظریه فرهنگی آن گونه‌ای که تاکنون تکوین و توسعه یافته است همواره در کنار هدف‌های شناختی و معرفتی، اهداف سیاسی، اخلاقی و زیبایی شناختی ویژه‌ای را دنبال کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

• Why and How Teaching Cultural Studies

نویسنده [English]

  • nematollah Fazeli

Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

This paper tries to present an approach for teaching Cultural Theory. Cultural Studies discipline theory has very significant place. All students of cultural studies have to pass the course of Cultural Theory. I have discussed how Cultural Theory is the core of cultural studies and it is needed to convince students to pay serious attention to the course of Cultural Theory. This paper argues that teaching cultural theory is not merely dealing with theories, in fact we practice all the political and social dimensions of cultural studies. In addition, here I used my lived experiences for demonstrating some educational and political barriers to teach Cultural Theory in Iran. This approach for teaching cultural theory is rooted in cultural studies cognitive, political and educational objectives. I showed that learning theory is a kind of ethical and emotional practice and it is also theoretical and cognitive exercise. This is the first Persian text to discuss how to teach cultural theory in cultural studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Theory
  • Cultural Studies
  • teaching

 

-   آرنت، هانا (١٣٩٢)وضع بشر، ترجمه مسعود علیا، تهران: ققنوس
-   آندره میلنر و جف براویت (١٣٩٢) درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی، تهران: ققنوس.
-   ابراهیم طلایی، بدری شاه طالبی، سعید شریفی و علی رشیدپور (١٣٩٢)درآمدی بر مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان.
-   استوری، جان (١٣٨٩) مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده، تهران: آگاه
-   بارکر، کریس (١٣٩٠) مطالعات فرهنگی: نظریه و عمل، ترجمه مهدی فرجی و حمیده نفیسی. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-  بستان، حسین (1394) نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- ین، کن، (١٣٨٩) ویژگیهای اساتید برتر، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و مژگان جبلی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-بومودور بوریج، ویلیام (1386) هنر تحقیق علمی، ترجمه محمد تقی فرامرزی، نشر مازیار.
-انسون، پل (1391) روشنفکران، ترجمه جمشید شیرازی، نشر فروزان روز.
جلائی پور، حمیدرضا (1387) «با نظریه‌های گوناگون جامعه‌شناسی چگونه روبرو شویم؟»نامه علوم اجتماعی، دوره 16، شماره پیاپی 33. صص: 99-130.
- ووئل، شارون( 1382) ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ سوم، ص ۷-۲۶.
- خاکباز، عظیمه (1390) «تبیین دانش محتوایی_تربیتی در برنامه درسی آموزش عالی و بهره‌گیری از آن برای مطالعه برنامه درسی تربیت مدرس دانشگاه(مطالعه موردی: رشته ریاضی)»، رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبائی.
-انایی فرد، حسن (1389) «تحلیلی بر موانع تولید دانش در حوزه علوم انسانی: رهنمودهایی برای ارتقای کیفیت ظرفیت سیاست ملی علم ایران»، فصلنامه علم و فناوری، 1388؛ سال دوم شماره 1: 1-16.
-ریدا، ژاک (19 آذر 1393) «اصل دلیل: دانشگاه در چشم شاگردانش»، ترجمه جواد مومنی، منتشرشده در وب سایت فرهنگ امروز به آدرس زیر:
http://farhangemrooz.com/news/25874
-وبونو، ادوارد (1382) من درست می‌گویم تو غلط، ترجمه پوراندخت مجلسی، نشر سپیده سحر.
-   دیورینگ، سایمون (1382) مطالعات فرهنگی، ترجمه نیما ملک محمدی و شهریار وقفی پور، تهران: انتشارات تلخون.
-   ذکایی، محمد سعید و اسماعیلی، محمد جواد (1393) جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-   رضا صالحی امیری )1392)مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، تهران: ققنوس.
-رضایی، محمد، کاظمی، عباس و ناظرفصیحی، آزاده (1390) «مطالعات فرهنگی و آینده علوم اجتماعی در ایران»، فصلنامه برگ فرهنگ، شماره 23. صص 36-59.
-وجک، کریس (1390) مطالعات فرهنگی، ترجمه پرویز علوی، نشر ثانیه.
-یرو، هنری )1385 («مطالعات فرهنگی و آموزش: از همسایگی تا همکاری»، ترجمه اسماعیل یزدان پور. انتشار یافته در وب سایت زیر:
http://www.oocities.org/yazdanpour/giroux.htm
شومیکر، پاملاچی و تانکارد، جیمیز ویلیام و ال لاسروسا، دومینک (1387) نظریه‌سازی در علوم اجتماعی، ترجمه محمد عبداللهی، تهران: جامعه‌شناسان.
-          فریره، پائولو (1358)  آموزش ستمدیدگان، ترجمه احمد بیرشک و سیف الله داد، تهران: انتشارات خوارزمی.
-         فروم، اریک (1393) داشتن یا بودن، ترجمه اکبر تبریزی، انتشارات مروارید.
-          فیلیپ اسمیت (1387) درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-         لاهیر، برنارد (2012) «مجموعه گفتگوهای رادیو فرانس کولتور با صاحبنظران درباره بوردیو»، ترجمه بهناز خسروی، منتشر شده در سایت انسان‌شناسی و فرهنگ:
http://anthropology.ir/article/29902
-         مک دونالد، دیوید و اشنبرگر، اسکات (1387) «مبانی تحقیق علمی و نظریه‌سازی در نظریه‌پردازی: مفاهیم و استلزامات»، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-         مولهرن، فرانسیس (1375) سیاست مطالعات فرهنگی، ترجمه پرویز بابایی، در کتاب پسامدرنیزم در بوته نقد، گزینش و ویرایش خسرو پاشا، تهران: انتشارات آگه.
-یتوگ، دنیس (1393) یادگیری نظریه‌پردازی؛ استراتژی چهار مرحله‌ای، ترجمه نعمت الله عاملی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-          میرزایی، حسین، «معرفی کتاب فلاکت آدم‌ها»، منتشر شده در سایت «انسان شناسی و فرهنگ»:
http://anthropology.ir/node/4310
-         یتگنشتاین، لودیگ (1380) پژوهشهای فلسفی، مترجم فریدون فاطمی، با مقدمه بابک احمدی. تهران: نشر مرکز.
-         ویلهلم دیلتای (1392) به فهم درآوردن جهان انسانی، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، نشر ققنوس.
-         هایدگر، مارتین (1390)چه باشد آنچه خوانندش تفکر؟، مترجم: سیاوش جمادی، تهران: نشرققنوس. چاپ دوم.
-     Alan Wolfe(1991) . Whose Keeper? Social Science and Moral Obligation. University of California Press.
-    Collins, Randall.(1998) The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change .Belknap, Harvard University Press.
-    Edward de Bono (1991)I Am Right, You Are Wrong: From This to the New Renaissance: From Rock Logic to Water Logic, Penguin Books.
-     Swedbrg, Richard (2010). From Theory to Theorizing. Perspectives: No. 2.
-    Weick, Karl. 1989. Theory Construction as Disciplined Imagination. Academy of Management Review, 14(4), 516-531.