مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله اعتماد و اعتبار رسانه‌ای به رسانه‌های داخلی و خارجی در میان شهروندان تهرانی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و تأثیرات تحولات اجتماعی بر این مقوله را مورد پیمایش قرار می‌دهد. در این مقاله با استفاده از تقسیم‌بندی نظری ‌استوارت هال و نظریه اعتبار منبع اندرسون، نویسندگان به این نتیجه می‌رسند که جایگاه تقابل‌جو نسبت به رسانه‌های داخلی در میان شهروندان تهرانی تقویت شده است و از انباشت عمومی در جایگاه مسلط و هژمونیک به میزان قابل توجهی کاسته شده است. از دیگر سو، این مقاله مطرح می‌کند که با کاسته شدن از اعتبار منبع رسانه‌ای مورد مطالعه، ارزش اطلاعات آن نیز به همان نسبت زیر سئوال قرار گرفته است. از دیگر نتایج این پژوهش، فزونی گرفتن گرایش شهروندان به شبکه‌های ماهواره‌ای و عدم اقبال آنان به رادیوهای فرامرزی در طی ٥ سال گذشته بوده است که این امر در نتیجه انگاره پیشینی منفی نسبت به رادیوهای بیگانه و جذابیت دیداری شبکه‌های ماهواره‌ای تحلیل شده است. بیش از ٩٠درصد افراد واقعی‌بودن و صحت خبر را عامل انتخابی‌خود در پیگیری ‌اخبار می‌دانند. همچنین 8/68 درصد افرادی که تغییر نگرش آنان خیلی زیاد بوده است، دارای ماهواره هستند. نویسندگان این نگرانی را مطرح می‌کنند که می‌بایست در جهت پیشبرد منافع ملی، از ریزش مخاطبان رسانه‌های داخلی راستای گسترش وحدت ملی جلوگیری نمود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey Study on the News Media Credibility among the Citizens of Tehran

چکیده [English]

This article studied about trust and credibility to the internal and foreign media among of Tehran citizens and will study influence of social developments on this issue. In this paper base on Stuart Hall's theoretical classification and Anderson's theory about source credibility, the authors reach to the conclusion that the position of mutuality about internal media among Tehran citizens has grown and Public trust in hegemonic position has been significantly reduced. On the other han Impact d, this paper expression that the validity of media sources in this study decrease as well as the value of information.
Other results: Increased the tendency of citizens to the satellite channels and lack of approach to the foreign radios in past 5 years that this issue has analyzed in negative attitudes background compare to the visual attractiveness of satellite programs. More than 90 percent of people follow-up news if they believe the news is correctness and Real. The 68/8 percent of people, who changes their attitude more than usual, used satellite products.
The authors are worry about loss of internal audience that Impact to national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credibility of Internal Media
  • Trust on Foreign Media
  • Broad Casting
  • Stuart Hall
  • Presidential Election 1388