مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله تحقیقی حاضر با استفاده از رویکرد جامعه‌شناسی محیط زیست، به بررسی و مطالعه تجربی رابطه‌ی بین الگو یا پارادایم نوین زیست محیطی (The New Environmental Paradigm) و یکی از رفتارهای مسئولانه‌ی زیست محیطی یعنی مصرف انرژی می‌پردازد. برای انجام تحقیق حاضر، از روش پیمایش استفاده شده و برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه به کار رفته است. جامعه آماری این مطالعه را مناطق شمالی کشور (استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) تشکیل می‌دهند. برای تعیین نمونه از روش نمونه طبقه‌ای متناسب استفاده شده و پرسشنامه تحقیق بین 715 نفر پاسخگو توزیع گردیده است. پاسخگویان از هر دو جنس مرد و زن و از هر دو منطقه روستایی و شهری انتخاب شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که نیمی از پاسخگویان الگوی نوین زیست محیطی را پذیرفته و اکثر آنها نیز از الگوی مطلوب مصرف انرژی (صرفه‌جویی در انرژی) پیروی نمودند. علاوه بر این ، نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که الگوی نوین زیست محیطی، الگوی مصرف انرژی را هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابر این، با استفاده از الگوی نوین زیست محیطی می‌توان الگوی مصرف انرژی خانگی را در مناطق شهری و روستایی مناطق شمالی کشور پیش‌بینی نمود.

کلیدواژه‌ها