مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله بررسی میزان  آشنایی و علاقه مندی دانش آموزان سوم متوسطه نسبت به فرهنگ بومی در استان مازندران است. بنابراین 365  دانش آموز از کل 7286 و 10 نفر از متخصصین فرهنگی در استان به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش کمی و کیفی بوده و از ابزارهایی چون پرسشنامه برای نظرسنجی از دانش آموزان و مصاحبه با کارشناسان استفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است میزان آشنایی و علاقه به فرهنگ بومی در استان مازندران در حال کاهش است و در عین حال از لحاظ جنسیت تفاوت معنی داری بین دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر درباره فرهنگ بومی وجود دارد. . نتایج حاصل از مصاحبه با کارشناسان نیز نشان می دهد که عواملی چون جهانی شدن، ضعف منزلت خانواده، ناتوانی مدارس در اجرای وظایف فرهنگی خود، از جمله عوامل مهم چنین وضعیتی محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Examination on the Amount of Familiarity and interesting of high school students about folk culture of Mazandaran

چکیده [English]

The main Aim of this Article is showing An Examination on the Amount of Familiarity and interesting of high school students about folk culture of Mazandaran. Our Population is 7286 students and Sample size is 365 students and 10 experts of cultural issues in Mazandaran. The research is held by qualitative and quantitative method and is applied Questionnaire and interview. Results shown the interesting and familiarity is decreasing despite of a significant difference between boys and girls. Some factors like that Globalization, weakness of family status, and disability of schools for carrying out their duties are the chief influential factors in this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Folk Culture
  • education
  • Mazandaran