مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چشم اندازهای تاریخی و جاذبه های فرهنگی نقش مهمی در میزان جذب توریست فرهنگی به کشور دارد. پژوهش حاضر در صدد نشان دادن نقش این چشم اندازها و همچنین تسهیلات موجود در جذب توریست فرهنگی به ایران است. مدعای تبیینی در پژوهش حاضر این است که ایران با داشتن مناطق زیبا و بکر تاریخی باستانی، در ارائه تسهیلات و در نتیجه جذب گردشگر همچنان در تنگنا است به طوری که مقایسه تاریخ و فرهنگ ایران با کشورهای دیگر، و ورود گردشگران معدود به ایران حکایت از ضعف های صنعت جهانگردی در ایران دارد . سوال اصلی این است که؛ میزان  جذب توریست فرهنگی و افزایش آن در ایران چگونه قابل تبیین است؟ تئوری هایی که در این پژوهش از آنها استفاده شده است شامل آن دسته از تئوری ها است که بر جذب گردشگر تاکید دارد . روش تحقیق، پیمایش و ایزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. کل جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه توریست های فرهنگی  هستند که وارد شهر اصفهان می شوند و حجم نمونه 300 نفر از کل توریست های فرهنگی است. تحلیل به دوصورت تحلیل توصیفی و تبیینی انجام شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که چشم اندازهای تاریخی ایران مهمترین انگیزه جذب برای توریست های فرهنگی به ایران است، همچنین ضریب همبستگی  رگرسیون متغیر جاذبه های مقصد با میزان جذب توریست فرهنگی برابر با0.37  است و هیچ تفاوتی هم میان گردشگران زن و مرد از لحاظ نگرش آنها در مورد جاذبه های مقصد گردشگری  وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tourism Destination Attractions Role in Cultural Tourists Absorption

چکیده [English]

Historical perspectives and cultural attractions play an important role in cultural tourist absorption rate. This Study will provide these perspectives role & facilities for cultural tourist absorption to Iran. As an explanatory Claim in This Study, although there are lots of beautiful natural and historical places in Iran, the facility providing and the amount of tourist absorption is not satisfiable and in comparison with other countries Iran’s tourism industry is poor. The main question of this study is how we can explain the rate of tourist absorption in Iran. Tourist absorption are the theories which are used in this study. Research method is Survey and data gathering scale is Questionnaire. Research statistical Society is included cultural Tourists who are entered in Isfahan with 300 cases as sample size. Analyses are descriptive and explanatory. Findings Indicate Iran historical perspectives are the main motivation for Cultural Tourist absorption to Iran, also regression coefficient of destination attractions Variable with Cultural Tourist absorption rate is equal to 0.37. Finally, there are not any significant differences between Males and Females Attitudes about tourism destination attractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turism
  • Cultural Turism