مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله ضمن بحث درباره تمایز بین زبان و گفتار و اهمیت نقش زبان در مناسبات و تعاملات اجتماعی، زبان رسانه‌ها را مصنوع و غیرطبیعی دانسته که فعالان رسانه‌ای در شکل‌دهی و استفاده ابزاری از آن بسیار موثرند.  
نگارندگان با طرح موضوع سلطه زبانی از طریق شبکه‌های الیگارشیک ارتباطی از جـمله رسانـه‌ها و برجـستـه‌سازی ضرورت مقابله با این پدیده، در برابر سلطه زبانی رسانه‌ای، عدالت زبانی در رسانه‌ها را طرح نموده‌اند. تبیین ضرورت توسعه عدالت زبانی و تلاش برای دستیابی به الگویی برای گسترش عدالت زبانی در جامعه از طریق رسانه، هدف اصلی این مقاله است که نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری محتوای زبـانی رسانه‌ها دانسته شده است. نگارندگان تلاش نموده‌اند با ارائه الگویی از رابطه زبان و رسانه، جایگاه آنها را در توسعه عدالت اجتماعی در جامعه ترسیم نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Consideration on Discourse Making Policy of Media in Order to Improve the Discourse Justice of Society

چکیده [English]

This article deals with the differences between parole and discourse, and the role of discourse in the social interactions and illustrates that the media discourses which is used by media activists are unnatural and fake. Authors emphasize on the hegemony of discourse of some communicative oligarchic networks like that media and then distinguished an alternative which is discourse justice. The explanation of the necessity of development of discourse justice throughout media is the main purpose of this attempt. The authors suggest a model about the relation between discourse and media in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Justice
  • media
  • Hegemony of discourses
  • Discourse making Policy