مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده: سیاستگذاری فرهنگی نوعی برنامه ریزی کلان است که فعالیت های فرهنگی، اجتماعی را در جهت تحقق بخشیدن به اهداف سامان می دهد. اِعمال این سیاست ها از سطح قانون گذاری گذشته، به معنای نوعی اِعمال قدرت دولت به منظور اصلاح، بهبود و یا ایجاد دگرگونی در باورها و رفتارهای فرهنگی است و از آنجا که دولت از تمام ظرفیتهای تشویقی و تنبیهی موجود برای تحقق این سیاست ها برخوردار است، بررسی این سیاست ها اهمیت وافری دارد. این مطالعه با هدف بررسی وجوه سیاستگذاری فرهنگی دولت در حیطه سبک زندگی دختران و اصول و منابع مقوم آن انجام شده است. برای این منظور متون اصلی سیاست فرهنگی از سه ماخذ سیاستگذار در حوزه دختران و زنان جوان از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان ملی جوانان و سازمان صدا و سیما گردآوری شده و از طریق تحلیل متن، بندهای معینی از مجموعه مصوبات، اسناد و آیین نامه های دستگاههای سیاستگذار بعنوان ادبیات رسمی موجود در این حوزه مورد موشکافی قرار گرفته است. چهار سرفصل اصلی ضوابط حجاب و پوشش، ممنوعیت آرایش، تفکیک جنسی و در نهایت اوقات فراغت شاکله اصلی این سیاست ها را تشکیل می دهد. به جز اوقات فراغت که کمتر مورد توجه قرار گرفته، سه سرفصل دیگر بعنوان سه حلقه مکمل و دارای اثر هم پوشانی همواره تکرارشده است. استدلال اصلی نویسندگان آن است که این شاکله در امتداد ایدئولوژی نظام سیاسی و برخاسته از ارزش های دینی سیاستگذاران با نگاه خاص ایشان به زن خصوصا در فضای انقلابی ایران بوده، با گذشت زمان علارغم تغییرات اجتماعی به دلیل وجود منابع مقوم خود دستخوش تغییر نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Anatomy of I.R.Iran's cultural politics on women's lifestyle

چکیده [English]

Access to real knowledge of women's situation in Iran requires precise study of cultural policies under which they have lived during last three decades. Due to Barker (2004) Cultural policy is concerned with regulation and management of culture and in particular with the administrations of those institutions which produce and govern the form and content of cultural products. These cultural policies not only effect on people trough TV production, but also arrange their actions in public sphere. The fact is that surveillance of Islamic ideology which is practiced in everyday life can be best manifest in such policy.
Due to this, the paper analyses the main texts of cultural policy: Supreme council of Cultural Revolution, Islamic Republic of Iran Broadcasting and National Organization of Youth. Findings indicate that the corner stones are keeping Hijab, prohibition of makeup and sex segregation. It seems that regardless of global

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Policy Making
  • Life Style
  • ideology
  • Veil (Hijab)
  • Make Up
  • Gender Distanction