مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله، بر آن است که مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی بدست دهد. منظور از سیاست‌های فرهنگی در این مقاله به طور خاص سیاست‌هایی است که از جانب دولت به صورت مکتوب و مصوب ارائه می‌شود تا زمینه‌ای برای مدیریت فرهنگی (برنامه‌ریزی و سازماندهی و هدایت منابع و نیروها) باشد.
مدل باید به دنبال پیدا کردن عقلانیت حاکم بر سیاست فرهنگی باشد. به منظور دستیابی به این مدل، ضمن مطالعه ادبیات موضوع به مسائل دخیل و موثر در شکل دادن به سیاست‌های فرهنگی مثل تعریف فرهنگ، محدوده‌ی فرهنگ، ویژگی‌های اجتماعی فرهنگ، دلایل نیاز به سیاست‌گذاری برای فرهنگ و علل تدوین آن، و سرمشقهای سیاست‌گذاری فرهنگی و همچنین اجزای سیاست فرهنگی می‌پردازیم.
در نهایت همه‌ی این موارد که بر شمردیم به علاوه‌ی نهاد متولی اجرای سیاست تبدیل به متغیرها و حوزه‌ای که مورد سیاست‌گذاری قرار گرفته نهایتا هشت متغیر اصلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی را شکل میدهد. به ازای هر متغیر، مقوله‌های متناسب با آنها از خلال مطالعه ادبیات موضوع استخراج و مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Content Analysis of Cultural Policies

چکیده [English]

This article’s aim is to present a model for content analysis of cultural policies. By cultural policies, we refer to policies which are written and approved by the government. These policies are a basic for cultural management.
 
This model should take the rationality of the cultural policies into consideration.  In order to achieve this model, first of all we carried out a survey of the literature of the subject. During this, we conducted a survey of the effecting parameters on formation of the cultural policies, for example, definition of the culture, scope of the culture, social parameters of the culture, patterns of cultural policy making and different parts of cultural politics.
 
All that we mentioned above plus responsible organization for fulfilling the policies and the field of cultural policy making finally form eight independent variables for content analysis of cultural policies. For each variable, the correspondence categories was chosen and exhibited during the study of the literature of the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Cultural Policy
  • Cultural Policy Making
  • Cultural Planning
  • Content Analysis
  • Assessment of Cultural Policies