مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله، بر آن است که مدلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی بدست دهد. منظور از سیاست‌های فرهنگی در این مقاله به طور خاص سیاست‌هایی است که از جانب دولت به صورت مکتوب و مصوب ارائه می‌شود تا زمینه‌ای برای مدیریت فرهنگی (برنامه‌ریزی و سازماندهی و هدایت منابع و نیروها) باشد.
مدل باید به دنبال پیدا کردن عقلانیت حاکم بر سیاست فرهنگی باشد. به منظور دستیابی به این مدل، ضمن مطالعه ادبیات موضوع به مسائل دخیل و موثر در شکل دادن به سیاست‌های فرهنگی مثل تعریف فرهنگ، محدوده‌ی فرهنگ، ویژگی‌های اجتماعی فرهنگ، دلایل نیاز به سیاست‌گذاری برای فرهنگ و علل تدوین آن، و سرمشقهای سیاست‌گذاری فرهنگی و همچنین اجزای سیاست فرهنگی می‌پردازیم.
در نهایت همه‌ی این موارد که بر شمردیم به علاوه‌ی نهاد متولی اجرای سیاست تبدیل به متغیرها و حوزه‌ای که مورد سیاست‌گذاری قرار گرفته نهایتا هشت متغیر اصلی برای تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی را شکل میدهد. به ازای هر متغیر، مقوله‌های متناسب با آنها از خلال مطالعه ادبیات موضوع استخراج و مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها