مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله‌ای که در پی می‌آید با توجه به نقش‌های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه، به طرح مکاتب و رویکردهای نوین در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه و جایگاه ICT در آنها می‌پردازد. این مقاله با تبیین مولفه‌های موثر در شکل‌گیری «جامعه معرفتی» به عنوان مبنای توسعه ارتباطات، وضعیت ارتباطات را در برنامه‌های توسعه ایران مورد مطالعه قرار می‌دهد و بر پایه آن بر اهداف و دستاوردهای برنامه چهارم توسعه تاکید می‌کند.
بر پایه نتایج این تحقیق شاخص‌های بدست‌آمده در این برنامه در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز را با دشواری روبرو کرده است.
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاستگذاری توسعه، برنامه‌ریزی توسعه، سند چشم انداز، برنامه چهارم توسعه، جامعه معرفتی، جامعه اطلاعاتی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information and Communication Technology (ICT) and Development Planning A Case Study on Vista Document and Forth Great Development Plan

چکیده [English]

This Article introduces the new approaches and new schools of policy making and development planning and the role of ICT by concerning on the new role of ICT on development. By emphasizing on the effect factors on emerging “Knowledge Society” as a base for development of communication, this article study the development plans in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • Developmental Policy Making
  • Developmental Planning
  • Great Vista Document
  • Knowledge Society
  • Information Society