مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زندگی در ساحت مدرنیته به همراه توانایی بازاندیشی، پرسش‌آفرینی و تردید در امور قطعی موقعیت‌ها و پیامدهای ویژه‌ای را پیش روی سوژه‌ی مدرن قرار داده است. مواجه شدن این سوژه با «مسئله‌ی معنا» نمونه‌ای از چنین موقعیت‌هایی است. در این مقاله کوشیدیم، رمان«روی ماه خداوند راببوس» اثر «مصطفی مستور» را با تأکید بر«مسئله‌ی معنا» تحلیل کنیم. این مٌهم از خلال روش تحلیل روایت انجام شده است. بدین منظور پس از معرفی شخصیت‌های رمان و نسبت آن‌ها با مسئله‌ی معنا، سنخ‌بندی‌ای از این شخصیت‌ها ارائه شود و سپس روند رخدادهای رمان بر اساس مدل «تودورف» مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان داد که «روی ماه خدا را ببوس» روایت‌گر گزاره‌های ناظر بر معنای سه نوع سوژه‌ی، سرگردان، مطمئن و بی‌تفاوت است. سوژه‌ها‌ی مطمئن در روند رخدادهای رمان، سوژه‌های سرگردان را به چالش می‌کشند و شک و عقاید                     غیر قطعیت‌بخش این تیپ از شخصیت‌ها را با تردید و سوال و پاسخهای کوبنده روبرو می‌سازند. روند رخدادهای رمان که با حمایت مؤلف تلویحی و زاویه دید انتخابی مؤلف به پیش می‌رود آن‌گونه است که دست‌آخر سوژه‌های سرگردان با کمک سوژه‌های مطمئن، بر مسئله‌ی معنا، سردرگمی و شک فائق آمده و گویی دوباره به باورهای یقین‌آور پیشینی خود بازمی‌گردند و رستگار می‌شوند. ما در این مقاله، استدلال کردیم که چگونه سه شخصیت یادشده موقعیت‌های سوژگی افراد در زندگی روزمره ایران امروز را نمایندگی می‌کنند. به بیان ساده، وضعیت امروز سوژه ایرانی پر از تنش‌های گوناگون برسر معناست. با این تفاوت که پایان داستان زندگی روزمره به گونه‌ای رقم نمی‌خورد که در «روی ماه خدا را ببوس» رخ داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Narrative Analyze of “Rooye Mahe Khodavand Ra Beboos” Novel Based on the Problem of Meaning

چکیده [English]

The modern subject in the realm of modernity with the ability of reflexivity and doubt in certainty, confronts to some special situations and implications, like "the problem of meaning". This paper conducts a narrative analyze on a novel written by Mostafa Mastoor, Rooye Mahe Khodavand Ra Beboos, with emphasis on the "problem of meaning". The article, after introducing the characters in the novel and finding a typology on the portion of confrontation to the question of meaning per each character, discusses about the process of events of novel based on "Todorov" model. The novel presents three types of subject: wandering, certain, and indifferent. Certain subjects in the novel's events, challenge Wandering subject and encounter uncertain beliefs of wandering subject to Pounding and persuasive answers. The novel events that support by the implied author and the author's selective point of view, eventually as the wandering subjects with help of certain subjects overcome to the question of meaning, confusion and doubt and once they return to their prior certainty beliefs and being prosper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem of Meaning
  • Rooye Mahe Khodavand Ra Beboos
  • Narrative Analyze
  • Wandering Subject
  • Certain Subject