مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسانه‌های جمعی با اطلاعات و تحلیل‌های متفاوتی که در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند به تدریج بخشی از نظام ارزشی افراد را شکل می‌دهد. این نظام ارزشی نیز به نوبه خود نگرش‌های مثبت و منفی افراد نسبت به امور مختلف را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. شناخت جهت و میزان این تاثیر‌گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا این نگرش‌ها، پایه و اساس اعتماد را شکل می‌دهند. از این‌رو، تلاش گردید تا در پژوهش حاضر، تاثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. حجم نمونه ٤٠٢ نفر از افراد بالای 20 سال ساکن در شهر بابل است و شیوه نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای می‌باشد. روش غالب نیز پیمایشی بوده و برای شناخت میزان روایی ابزار از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است. چارچوب نظری پژوهش نیز بر پایه دیدگاه پوتنام، گیدنز و کلمن قرار دارد. نتایج حقیق نشان می‌دهد که میانگین اعتماد اجتماعی پاسخ‌گویان( ٧٨/٢ از ٥ ) از حد متوسط پایین‌تر است. سطح معناداری آزمونt در رگرسیون خطی ساده نیز حاکی از آن است که تاثیر استفاده از رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی معنادار می‌باشد و این یافته تایید‌کننده نظریات مطرح شده می‌باشد.  همچنین؛ نتایج رگرسیونی خطی چند متغیره (گام به گام) نشان می‌دهد که چهار متغیر استفاده از تلویزیون ماهواره‌ای، استفاده از مطبوعات داخلی، استفاده از رادیو ایران و استفاده از اینترنت در مدل نهایی باقی مانده و ٥/٢٠ درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می‌دهد. بیشترین میزان تاثیر‌گذاری نیز به متغیر استفاده از تلویزیون ماهواره‌ای اختصاص دارد که بتای آن ٤٠٨/٠- می‌باشد.

کلیدواژه‌ها