مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رسانه‌های جمعی با اطلاعات و تحلیل‌های متفاوتی که در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند به تدریج بخشی از نظام ارزشی افراد را شکل می‌دهد. این نظام ارزشی نیز به نوبه خود نگرش‌های مثبت و منفی افراد نسبت به امور مختلف را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. شناخت جهت و میزان این تاثیر‌گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا این نگرش‌ها، پایه و اساس اعتماد را شکل می‌دهند. از این‌رو، تلاش گردید تا در پژوهش حاضر، تاثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. حجم نمونه ٤٠٢ نفر از افراد بالای 20 سال ساکن در شهر بابل است و شیوه نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای می‌باشد. روش غالب نیز پیمایشی بوده و برای شناخت میزان روایی ابزار از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است. چارچوب نظری پژوهش نیز بر پایه دیدگاه پوتنام، گیدنز و کلمن قرار دارد. نتایج حقیق نشان می‌دهد که میانگین اعتماد اجتماعی پاسخ‌گویان( ٧٨/٢ از ٥ ) از حد متوسط پایین‌تر است. سطح معناداری آزمونt در رگرسیون خطی ساده نیز حاکی از آن است که تاثیر استفاده از رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی معنادار می‌باشد و این یافته تایید‌کننده نظریات مطرح شده می‌باشد.  همچنین؛ نتایج رگرسیونی خطی چند متغیره (گام به گام) نشان می‌دهد که چهار متغیر استفاده از تلویزیون ماهواره‌ای، استفاده از مطبوعات داخلی، استفاده از رادیو ایران و استفاده از اینترنت در مدل نهایی باقی مانده و ٥/٢٠ درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می‌دهد. بیشترین میزان تاثیر‌گذاری نیز به متغیر استفاده از تلویزیون ماهواره‌ای اختصاص دارد که بتای آن ٤٠٨/٠- می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Mass Media Impact on Social Trust A Case Study of Twenty-Year-Old and Above Inhabitants of Babol City

چکیده [English]

Mass media provide their audiences with various information and analyses and then form their value system gradually. This value system, in turn, influences negative and positive attitude of people toward different matters. Recognizing the direction and rate of this influence is of great importance, because these attitudes lay base and foundation for trust. Therefore, this study endeavors to study mass media impact on social trust.
The sample size of the study was 420 twenty-year-old and Above Inhabitants of Babol City and they were selected through multistep cluster sampling method. Prominent method of this study was survey and reliability of the questionnaire was measured through Cronbach's Alpha technic. Theoretical framework was based on theories of Putnam, Giddens and Coleman.
Results of the study show that social trust average of the respondents is (2.78 out of 5). Significance level of T-test in simple linear regression indicates that impact of mass media consumption on social trust is significant and that affirms applied theories.
In addition; multivariate linear regression (stepwise) results show that four variables, satellite T.V consumption, interior press consumption, listening to Radio Iran and surfing the internet remain in final model and they explain 20.5 percentage of dependent variable variance. The greatest impact belongs to satellite T.V consumption (Beta -.408).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Trust
  • Mass Media
  • T.V
  • Radio
  • Press
  • The Internet