مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

همراه با تحول جامعه از سنتی به مدنی، حقوق طبیعی نیز به سمت حقوق وضعی گرایش پیدا می‌کند. حقوق طبیعی حقوقی هستند که فرد صرفا به دلیل انسان بودن و لزوم احترام به فردیت از آن برخوردار است. در مقابل، حقوق وضعی به دلیل عضویت در یک جامعه سازمان یافته سیاسی حاصل می‌شود. هدف از نگارش مقاله پیش رو مطالعه تطبیقی مطبوعات و صداوسیما در اشاعه حقوق شهروندی است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده و اطلاعات مورد نیاز با تکنیک مصاحبه و پرسش‌نامه جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل شهروندان بالای 18 سال شهرتهران می‌باشد که طبق فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 384 نفر است و پرسش‌نامه‌ها با روش نمونه گیری "غیراحتمالی دردسترس" توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به‌طور کلی آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی خود، بالاتر از متوسط می‌باشد، و بیشترین آگاهی از بعد اجتماعی و کمترین آگاهی از بعد مدنی حقوق شهروندی است. همچنین مقایسه نقش مطبوعات با صدا و سیما حاکی از آن است که مطالعه مطبوعات می‌تواند در افزایش آگاهی حقوق شهروندی نقش معناداری داشته است، ولی صدا و سیما نقشی در اشاعه حقوق شهروندی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study between the Press and IRIB on Promoting the Civil Rights

چکیده [English]

“Natural rights” are the rights that be attributed to a person merely for its “human being” and the necessity to respect the individuality. But the “rights of Situation” is considered for membership in a politically organized community. The purpose of this survey is conducting a comparative study of between “Press” and “IRIB” to promote “civil rights”. The data have been gathered by interview and questionnaire. Statistical population is the Tehran citizens who are over 18 and based on Cochran formula the sample size was 384.
The results show that the general consciousness of citizens about their citizenship rights is above average. Compared with the press, IRIB has no role in promoting civil rights while the press may have a significant role in raising awareness of civil rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil rights
  • Citizen
  • Press
  • IRIB
  • trust media