مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی همه اقشار جوامع مختلف، به خصوص جوانان را به شدت در معرض فرایندهای جهانی شدن قرار داده است. این احتمال وجود دارد که دسترسی به پدیده‌های مدرن ارتباطی بر الویت‌ها و مطالبات اجتماعی افراد تأثیر داشته باشد. مقاله حاضر در پی آزمون رابطه قرار گرفتن در معرض فرایندهای جهانی شدن (عمدتاً وسایل اطلاعاتی و ارتباطی نوین) با مطالبات جامعوی است. برای این کار از الگوی نظری گیبینز و بوریمر و نیز هایبرت استفاده شده است. تحقیق بر این فرض استوار است که هر چه افراد بیشتر در معرض فرایند جهانی شدن قرار گیرند گرایش بیشتری به ارزش‌های مدرن پیدا می‌کنند و از آن طریق مطالبات جامعوی آن‌ها افزایش می‌یابد. این تحقیق با روش پیمایشی و با نمونه‌ای 352 نفره از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در معرض فرایندهای جهانیقرار گرفتن با مطالبات جامعوی رابطه مستقیم(ضعیف) دارد و به صورت غیر‌مستقیم از مسیر پذیرش ارزش‌های مدرن مطالبات جامعوی را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها