مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق ما با بررسی آثار و آراء هشت تن از اندیشمندان در یکی از حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی، با چارچوب نظری رندال کالینز، در جستجوی عوامل امکان و امتناع تولید علم و ایده در علوم اجتماعیِ ایرانِ معاصر بوده‌ایم. رندال کالینز که در کتاب پراهمیت خود با عنوان ”جامعه‌شناسی انواع فلسفه“ سه عامل حیاتی برای تولید و مانایی ایده‌ها و آثار تراز اول را در تاریخ 2500 ساله‌ی فلسفه می‌یابد و اثبات می‌کند که اندیشمندان تراز اول تاریخ همواره از یکی از این سه عامل بهره برده‌اند: حضور در جمع اندیشمندان همفکر، تضارب و نقد آراء مخالف و یا تلمذ در مکتب یا حلقه‌ی اساتید و اندیشمندان مهتر و سلف. ما با بررسی و در نهایت، رد ایده‌ ”جوان بودن“ و یا ایده‌ ”در حال گذار بودن“ جامعه‌شناسی ایران، به بررسی واقع‌بینانه و علمی وضعیت تولید اندیشه‌های مانا و تراز اول حوزه‌ی هویت ملی (منتخبی از سایر حوزه‌ها) در گرایش‌های مختلف علوم انسانی پرداخته‌ایم. در پسِ تحقیق حاضر عدمِ وجود ”اجتماع‌های علمی“ که منتهی به تولید ایده و نظرِ تراز اول گردند، به عنوان علتِ اصلی ناشکوفایی علوم اجتماعی در ایران تلقی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها