مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شواهد ایران صد سال اخیر نشان دهنده عدم توزیع برابر فرصت‌ها و امکانات اجتماعی است و این مساله سبب نگرانی و دلمشغولی مورد توجه ویژه محققان و صاحب‌نظران این حوزه قرار گرفته است. قوم کُرد با جمعیت قریب به 5 میلیون از یک طرف و قرار گرفتن در مرزهای غربی کشور از طرف دیگر، بارها تحت تاثیر عواملی همچون تحرکات کشورهای خارجی و سیاست‌های غلط دولت مرکزی سبب شکل‌گیری جنبش‌های اعتراض‌آمیز و استقلال‌طلبانه این قوم بوده است. اما واقعیت این است که دولتهای مرکزی به ندرت در پی شناخت عوامل موثر بر همگرایی یا واگرایی ملّی این قوم بوده‌اند و بیشتر به رفتارهای آنها توجه کرده‌اند نه عوامل موثر بر شکل‌گیری کنش‌ها و رفتارها و نیات آنها، در این بین کردها از یک طرف خود را محروم از منابعی می‌دانستند که حق طبیعی آنها بود. تحقیق حاضر با هدف شناخت میزان هویت ملّی در بین شهروندان کُرد و رابطه آن با احساس عدالت به صورت ترکیبی از روش مطالعه کتابخانه‌ای و مطالعه میدانی انجام شد. در بخش مطالعه کتابخانه‌ای مبانی نظری هویت و احساس عدالت مورد بررسی قرار گرفته و نظرات اندیشمندان مختلف در مورد آنها بررسی شده است و در بخش مطالعه میدانی که به روش پیمایشی انجام شده، نظرات 299 نفر از شهروندان کُرد سنی و شیعه مذهب ساکن در شهرستان قروه به عنوان نمونه موردی از ابتدای خرداد ماه 1390 تا پایان تیرماه گردآوری شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نظرات شهروندان مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش 151 نفر شهروندان کُرد شیعه مذهب و 148 نفر شهروندان کُرد سنی مذهب شرکت داشتند. بررسی رابطه میان احساس عدالت شهروندان کُرد با هویت ملّی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین احساس عدالت شهروندان و هویت ملّی آنان همبستگی معناداری به میزان 49/0 وجود دارد و هر چه احساس عدالت بیشتر باشد، هویت ملّی شهروندان بالاتر است. همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که هر چه قدر احساس عدالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زبانی شهروندان بالاتر باشد، هویت ملّی آنان قو‌ی‌تر است. بطور مشابه، یافته‌های پژوهش، رابطه بین هویت ملّی و مشروعیت شهروندان را تأیید نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Consideration about the Effects of Social Justice on the National Identity of Kurd Citizens

چکیده [English]

Evidences suggest that there is a lack of equality in the social facilities and opportunities in 100 recent years of Iran. Kurdish ethnic by about 5 million populations are dwelling inside of Iran’s near west boarder. There were some protesting and independence movements came up from in-correct policies of government and the foreign states provokes. This research is engaged by deliberating on the relation of national identity of Kurd citizens and sense of social justice. The results show a significant difference of the sense of national identity between Shiites and Sunnites among Kurdish citizens. This research is base on both documentary analysis and survey researching. In the former the theories of identity and sense of justice are considered alongside of the ideas of various scholars and in the latter a data gathering on the case sampling is applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of justice
  • National identity
  • Ethnic appertaining
  • Kurdish citizens
  • Political Legitimacy