مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اشاعه تکنولوژی اطلاعاتی مدرن در تمام جوامع جهانی، بدون شک بر شیوه زندگی روزمره مردم دنیا تأثیرگذار بوده و الگوهای رفتاری جوانان ایرانی نیز متأثر از اشاعه سریع فرهنگ مدرن سایر ملل و جوامع غربی است. فرهنگ‌پذیری صرفاً در محیط‌های فیزیکی و محسوس اطراف ما نیست، بلکه به موازات آن افراد از محیط فرهنگ مجازی نیز بهره‌مند و با آن همانند می‌شوند. ورود عناصر فرهنگ جدید به واسطه جذابیت فضای مجازی اینترنت و تجربه و حضور مستمر قشر دانشجو در آن محیط با نیازها و انگیزه‌های مختلف (علمی، آموزشی، سرگرمی و خبری)  منجر به بازتولید سلیقه‌های مجازی شده است.
 شناخت تأثیر فضای مجازی اینترنت بر مدگرایی دانشجویان دانشگاه آزاد همدان، با استفاده از روش پیمایشی و جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته، با حجم نمونه 381، به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت و نتایج یافته‌ها نشان داد، بین فضای مجازی و تمایل به مد‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد بطوریکه دانشجویان بطور متوسط 64 درصد گرایش به مد دارند. بنابراین یکی از کارکردهای اینترنت، تولید و بازتولید معنا و اشاعه نماد و الگوهای رفتاری در بین جوانان ایرانی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Cyber space on Tendency to fashion

چکیده [English]

Wide spreading the modern information technology through all universal societies influenced on schemes in everyday life of peoples. Iranian youths are also influenced and this impress of acculturation is a parallel trend aside physical and visible surrenders. It is acceptable that Individuals as much operating the cyber culture assimilating with them. The importing of new cultural factors by their appealing in the cyber spaces consequence on reproducing the cyber tastes.
The understanding of the effect of cyber space on the fashion of students of Islamic Azad University Branch Hamadan was conducted via applying a social survey through questionnaire and with a stratified sampling. Sample volume was 381 students. Results showed that there is a significant relation between cyber culture and the amount of tendency to fashion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • technology
  • University students
  • culture
  • Cyber Space
  • Tendency to fashion