مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 ما  براساس ادبیات تحقیقی که در زیبایی و آرایش صورت وجود دارد کار خود را در مورد زنان آغاز کردیم. رویکرد نظری بودریار در خصوص جامعه مصرفی را بکار گرفته‌ایم و با استفاده از روش "مصاحبه گروه متمرکز" کسانی را که به مصرف لوازم آرایشی و کالای بدن می‌پردازند، مورد تحقیق قرار داده ایم. بر این اساس همان طوری که بودریار در جامعه مصرفی آن را مطرح می‌کند ما می‌بینیم که زنان همراه با رواج ایده زیبایی در رسانه‌ها، به مصرف نشانه‌ها و ایده‌های زیبایی برای رسیدن به "خوشبختی انتزاعی" می‌پردازند. ما براساس مصرف زیاد صورت و آرایش و ایدۀ زیبایی، آن را به عنوان یک غذای فرهنگی و "نیاز اولیه پست مدرن" و به عبارتی "حاد – نیاز" برای زنان معرفی می‌کنیم که منجر به پدیدآوری امری به نام "اعتیاد پست مدرن" در میان زنان شده است. ما که پژوهش خود را در مراکز خرید و پاساژها انجام داده‌ایم؛ آنها را به عنوان "کافه‌ها و حوزۀ عمومی‌های پست مدرن" می‌شناساند که در آنها به جای گفتگوی مبتنی بر نظام زبانی و عقلانیت شاهد گفتگوی مبتنی بر نشانه‌های زیبایی و سیالیت در میان پاساژگردها هستیم. در این جا آرایش و زیبایی صورت به عنوان یک امر پست مدرن "فرا- جنسیتی" معرفی می‌شود که حاد شدگی جنسیت را در پست مدرنیته مطرح می‌کند. امر پست مدرن "حاد– جنسیت" در آرایش و زیبایی مبین این است که ما دیگر تفاوتی را در زنانه یا مردانه بودن امر آرایش و زیبایی نمی‌بینیم. به عبارتی در پست مدرنیته بایستی در معرفی آرایش و زیبایی صورت به عنوان امر زنانه تجدید نظر شود چرا که دیگر  به  عنوان یک امر "فرا-جنسیتی" وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Post modern and hyper gender With special consideration on women and men’s makeup

چکیده [English]

We started our studies on women’s literature based on the beauty of their face and how they did their faces. We used Baudrillard’s theoretical way of look towards a consumptive society and using “roup concentrated interview” we studied women who used make up and body products. Based on this as Jean Baudrillard mentioned in a consumptive society we also see with the currency of beauty in the media women start using signs and ideas of beauty for an abstract prosperity. Relying to the high usage of makeup material and the idea of beautifulness in the society we introduce it as a cultural need and “a primary post-modern necessity” and in other words “acute necessity” for women, this leads to the production of “post-modern addiction” among women.
We started our studies from shopping malls and passages which are known as coffee shops and public post-modern domains. In these places instead of using language orders and reasonable thoughts we see shoppers and people in these areas talking about beauty objects .In these special places the beauty and makeup of the face is shown as a post modern matter, which also mentions the hyper of gender in post modern. Post modern hyper-gender matter in beauty and makeup reveals the fact that there is no more a difference seen in the matter of beauty and makeup of women and men, in other words there should be a re-evaluation in the introduction of beauty and makeup as a female specific affair due to its super gender matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baudrillard
  • hyper of gender
  • Women's literature
  • Consumer society