مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برنامه‌سازان تلویزیونی از طریق تصویر و صدا، معنایی غالب را به مثابه پیام اصلی برای مخاطب ارسال می‌کنند اما پیام‌های دریافتی نهایی همان‌هایی هستند که بیننده ادراک نموده است. بررسی فرآیند چگونگی ادراک مخاطب از برنامه‌های تلویزیونی به مثابه متن و استفاده آن در زندگی روزمره در قالب نظریه تحلیل ادراک نشان می‌دهد که مخاطب در مقابل رسانه تنها نیست بلکه بوسیله دایره‌ای از روابط اجتماعی احاطه شده است که بر چگونگی تفسیر وی از این متون تأثیر می‌گذارد. لذا ادراک مخاطب،  فرآیندی اجتماعی و نه شخصی است.
این مقاله از طریق جستجویی تجربی و با تأکید بر یکی از نتایج حایز اهمیت تحقیقی با عنوان: «تحلیل ادراکی گفتمان سریال‌های پرطرفدار تلویزیونی در میان مخاطبان زن»[1] توضیح می‌دهد که ادراک مخاطب از متون رسانه‌ای، بیش از آنکه تحت تأثیر پیام‌های ارسالی برنامه‌سازان باشد، تحت تأثیر روابط اجتماعی در برگیرنده مخاطب است.
 [1]. این تحقیق در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی- گرایش روزنامه‌نگاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به راهنمایی دکتر تژا میرفخرایی توسط فرشته طاهری‌نیا (بهار 1388) انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Audience Is Not Alone

چکیده [English]

T.V program makers send a prevailed meaning trough image and sound to audience as the central message. However, the final received messages are those the viewer perceived. The process of understanding the perception of audience of TV programs and its use in everyday life by theory of reception analysis shows that the audience is not alone in the opposite of media. On the contrary the perception is surrounded by a circle of social relationships which influence on the interpretation of texts. So the audience’s perception is a social process rather than individual. This paper trough an experimental research and with an emphasis on the results of “Discourse Reception Analysis of Highly Popular T.V Serials among Females” explain that the perception of audience from media texts are more impressed by the social relationships rather than sent messages from program makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reception Analysis
  • Family Serials
  • text
  • Cultural context
  • Meaning Field
  • social relationships
  • Social Status