مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

هدف از این پژوهش ، مطالعه رابطه ب  ین هو ی ت مل  ی و رسان ه ها در ب  ین دانش آموزان اهواز است که به روش کمی(پیمایش) و با استفاده از پرسشنامه در بین دان ش آموزان دختر د بیرستانی شهر اهواز انجام شده اس ت . حجم نمونه ، با استفاده از جدول لین، با سطح اط م ینان 95 درصد و خط ا ی چهار درص د ، 600 نفر برآورد گرد ید و نمون ه گیری نیز بر اساس روش طب ق ه بندی سهمیه ای انجام گرفت. بر طبق یافته های این پژوهش ، از بین انواع رسان ه ها ، تلویزی ون سراس ر ی و شبکه های غ یرعربی و فار س ی ماهواره با ه و یت ملی و ابعاد آن رابطه معنادار برقرار کرده اند. یافته ها همچنین نشان م ی دهد که از بین رسانه ها، تلویزی ون سراسری و را د یو داخل ی، سایت های غ یرفارسی، شبکه های غ یرعربی و فار س ی ماهواره بیشترین م یزان وار یانس متغ یر هو ی ت مل  ی را ت ب یی ن می نمایند . همچنین، تلویزیون سراسر ی و راد ی و داخل ی ارتباط مثبت و س ا یت ها ی غیرفارسی، شبکه های غ یرعربی و فا ر سی ماهواره ارتبا ط ی منف ی با این متغ ی ر داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sociological study of relationship between Medias & national identityamong high- school girl students of Ahwaz city

چکیده [English]

This study investigates the relationship between national identity and Medias among high-school students of Ahwaz city. This research has been conducted in quantitative method (survey), by the means of questionnaire and Research population is highschool girl students of Ahwaz city. According to Lin table, in 95% confidence level and 4% error; Sample size estimated 600 people. Sampling has been done through the stratified- quota sampling method. In current study national identity has been surveyed in three dimensions consists of: common in-group fate, attraction to the in-group and perception of the intergroup context. According to the results of this survey, from the different kinds of Medias; national T. V, non-Arabic & non-Persian channels of satellite have significant correlation with national identity and all its three dimensions. The findings also show that from Medias, national TV, internal radio, non-Persian sites and non-Arabic & non- Persian channels of satellite confirm the most variance of the variable of national identity. Also, national T. V and internal radio have positive correlation and non-Persian sites and non- Arabic & non-Persian channels of sat have negative correlation with this variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National identity
  • Medias
  • common in-group fate
  • attraction to the ingroup
  • perception of the intergroup context
  • students
  • Girls