مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در عصر جهانی شدن، هویت به صورت چند رگه ای و به بیانی ایجاد می گ  ر د د و اص  و لا « بریکولاژ » آنجاکه انسجام خرده فرهنگ های جوانان از ط ر یق گرایش به رفتاره ا ی خرده فرهنگی و کاربرد نشانه های خرده فرهنگی ع م و م ا ا ز ا ب ت د ا من  و ط به قدرت مصرف بیشتراست، این مقاله با توجه به اه م یت موضوع به برر س ی رابطه فرهنگ مصرف و ه و یت بر یکولاژ در بین جوانان م ی پردازد. جامعه آمار ی پژوهش حاضر 1078066 و نمونه آما ر ی آن 397 نفر از جوانان شهر اصفهان م ی باشد. داده ها و اطلاعات با استفاده از روش پ یمایشی و کاربرد ت کنیک پرسشنامه جم ع آوری شده اند. همچنین بر ای تحلی ل داده ها از رگر س یون چند مت غ یره و مدل سازی معادلات ساختا ر ی استفاده شده اس ت . نتایج حاصل از این تحق یق نشان می دهد 86 % از جوانان مورد مطالعه دارای هویت بریکولاژ بوده 3 و درحد متوسط / و م یانگین فرهنگ مصر ف ی بین آن ها روی یک مق یاس پنج در ج ه ای 16 رو به بالا م ی باشد. آزمون فرض یه ها بیانگر آن است که بین متغ یرها ی گر ایش مذه ب ی، مصرف آر ایشی، پرسه زنی، تناسب اندام ، جراحی پلاست یک، تبلیغات ، مدگر ایی، سن ، تحصیلات و ه و یت بر یکولاژ رابطه معنادار وجود دار د ، اما بین اعتماد به نفس و ه و ی ت بریکولاژ رابط ه ای مشاهده ن م ی شود. نتایج رگرس یون بیانگر آن است ک ه برحسب ارزش بتا 4 به ترت یب مدگر ایی، گرایش مذهب ی، تحصیلات، تناسب اندام و سن بیشترین تأ ث یر را در تب یین هو یت بر یکولاژ داشته اند. همچنین به منظور آزمون کلی و جز ئی الگو ی نظر ی از مدل سازی معادلات ساختا ر ی بهره گرفت یم که شاخص های برازش بالا ح ا کی از حمای ت بسیارخوب داده ها از مبنای نظری می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Effective Factors on Bricolage Identity by Emphasizing on Consumption Culture

چکیده [English]

Style facilitates the solidarity and Coordination of youth consumption subculture be created by a bricolage path. This article is set to the study of relationship between consumption culture and bricolage identity among youth. The statistical sample is 397 youths in Isfahan. Survey method and questionnaire technique, and multivariable regression and Structural equation modeling are used for gathering and analyzing the data respectively. The results show that the rate of bricolage identity is 86 percent, and additionally, the average of consumerism culture is 3. 16 per 5. Hypothesis testing represents meaningful relationship between religious trends, cosmetic use, truancy, fitness, cosmetic surgery, advertisements, fashion trends, age, education and bricolage identity; on the other hand there is no significant relation between self confidence and bricolage. Moreover the results show that in terms of beta values fashion trends, religious trends, education, fitness and age are correlated with bricolage. Likewise in order to test in general and in detail of theoretical model we use of structural equat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bricolage Identity
  • Subculture
  • Consumer Culture
  • Life Style
  • Globalizat