مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در جوامع امرو ز ی بدن و و یژگی های ظاهر ی، اهمی ت فز اینده ای در تم ا یز و هویت یابی افراد پ یدا کرده است . از این رو در این پژوهش ، سعی شده ، بدن را به مثابه یک نظام معن ا یی در نظر گرفت ه ، معناها و ه و یت هایی را که توسط ای ن نظام منتقل و یا بازنما یی می شود، مورد مطالعه قرار د ه یم. برای مطالعه م یدانی 41 زن را به صورت هد ف مند انتخاب کرده و مورد مطالعه قرار دا د یم. طی ای ن پژوهش در یافتیم که زنان مورد مطالعه کمابیش از معا نی و هوی ت ها یی ک ه توسط بدنشان بازنم ا یی می شود آگ اهی دارند و لی این آگاه ی هم یشه با معناها و هو یت هایی که جامعه به بدن زنانه نسب ت می دهد، منطبق نی ست و اگرچه ارزش های اجتماعی و کلیشه های جنس یتی موجود ، در نحوه بازنم ا یی بدن این زنان نقش ی کلیدی باز ی م ی کند اما بهر ه مندی آن ها از سرم ا یه اجتما ع ی و فرهنگی، برای آن ها رو یکردی نقادانه به کلیشه های جنسیتی فراهم می کند تا جایی که م ی توانند در نحوه م د یریت و بازنم ا یی بدن خ و یش آزادان ه تر و بازاندیشانه تر عمل کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Social and Cultural Effective Factors on the Representation of Identity through Body

چکیده [English]

As physical characteristics and appearance of people have found an increasing importance in their identity nowadays, in this research, we study the body with a structural approach considering it as a signifying system, to recognize the meanings and identities which convey or represent through it. The signifier of this signifying system is body and its apparent characteristics such as cloths, neatness and adornment, body gestures, speaking tone and accent, and its signification is the meanings and identities which represent trough body. Our theoretical approach is developed using Barthes's semiotics and Bourdieu's distinction theories. In the field study 41 Tehranian women studied which were chosen by purposive sampling method. The results show that studied women are more or less aware of the meanings and identities which are represented by their bodies but this awareness doesn't always conforming the meanings and identities which society assigns to the feminine body. Furthermore, although the social values and gender stereotypes which exist in the social sphere of Iran, play a significant role in the women's body representation, their enjoying of the social and cultural capital, provide them a critical approach to the gender stereotypes in so far as they could perform more freely and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Representation
  • Social Sphere
  • Identity
  • Gender Stereotypes
  • Taste
  • Social Capital
  • Cultural Capital