مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

روابط اجتماعی همواره مورد تو ج ه اندیشمندن بوده اس ت ، دراین میان روابط نسلی و ابژ ه های نسلی موضوع جدیدی در اختیار م ی نهد . این مقاله با رویکردی نسل ی و رو ش ی کیفی به روابط بین نسلی و ابژ ه های نسلی در بستر زندگی روزمره و فض ا های عمومی پرداخته اس ت . این مقاله نشان داده است که روابط و ابژ ههای نسلی در فضا های عمومی به دلیل فقدا ن محلیت ، تصور غریبگی، بی ثباتی، تضعیف پیون د های اولیه (قومی ، خویشاوندی و ... )، و اثرگذاری پ یوندهای فرهنگ ی و اجتما ع ی ناش ی از خانواد ه ، دین، نظام س یاس ی و تقویت پیون د ها و تمایزات ثانویه (سبک زندگی ، مصرف و ... ) در عریان ترین شکل ممکن متبلور م ی شوند. یافته ها نشان داد که نس ل های سه گانه با وجود همسانی های کلی فرهنگی و اجتماعی از نظر خرید حمل و مصرف ابژه ها و تعامل با افراد، اشیاء و فضای پیرامو ن در ترمینال جنوب متفاوت عمل می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public Places and Generational Objects (Case Study of the South Terminal by the Generational Relationship Approach)

چکیده [English]

Social relationships have always been in the spot of scholars, particularly, inter-generational relationships and objects create a new subject matter. The present article has adopted a generational approach and qualitative methods in examining inter-generational relationships and objects throughout everyday life and within public places. This article illustrates that inter-generational relationships and objects reveal plainly in public places due to the absence of local bonds, concepts of estrangement, instability, degeneration of primary bonds (ethnic or family relationships) and the impact of cultural and social bonds deriving from the family, religion and political systems and the empowerment of secondary bonds e. g. lifestyle, consumption patterns. Results have reflected that the three generations behave variably in South Terminal despite of some similarities in purchase patterns, application of objects and interaction in elsewhere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public places
  • Inter-generational relationships
  • Inter-generational objects
  • everyday life
  • Consumption
  • Stable groups
  • fragile groups
  • Instable groups