مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

این مطالعه با استفاده از روش اسنا د ی و تح ل یل محتو ای کیفی آثار برخ  ی از روشنفکران ایرانی در ط ی 4 دهه ا خ یر به سن خ شناس ی صورت فرهنگ  ی اندیشه آنان م ی پردازد و روند تحول ای ن صور ت ها را شناس ا یی و ت ب یی ن می کند. چارچوب مفهوم ی این بررس ی را سن خ شناس ی س ه گانة بوم ی گر ا، استعلایی و ارتبا ط ی از فرهنگ روشن ف کری تش کیل م ی دهد. یافته ها ی ای ن مطالعه نشان م ی دهند که او لا د ر ب ین رو شنفکران ایرانی م ی توان صورت ها ی فرهنگی متعدد ی را تش خ یص داد . ثانی ا ر و ن د ت ح و ل این صورت های فرهنگی به سوی دستیابی به صورت ارتباطی است و بالاخره دگرگونی مزبور را می توان با توجه به تا ث یر جنب ش های اجتماعی و ت کنولوژی های نوین ارتباط ی توض یح داد . با توجه به عوام ل مختلف عام ل یتی و ساختا ر ی مزبور هم اکنون الگو ی جد یدی ازفرهنگ روشنف کری در حال شکل گیری است که مبتن ی بر و یژگی های گفت و گوئی، ترکیبی و تعاملی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Communications and the Changes of Iranian Intellectuals Culture

چکیده [English]

This study attempts to classify cultural forms of Iranian intellectuals’ perspectives and to define and explain changes among these forms. Its path is a documentary method with qualitative content analysis of the works of recent four decades. The conceptual framework is built on the threefold typology of intellectuals’ culture i. e. aboriginaloriented, transcendental, and communicative culture. Findings show there are diverse cultural forms among Iranian intellectuals and the trend has a tendency towards communicative cultural form. This change can be explained in terms of the effects of social movements and new technologies of communications. By way of these agency and structural effects, now a new pattern of intellectuals’ culture is shaping that is based on dialogical, synthetic and interactive characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian intellectuals
  • Cultural forms of intellectuals’ perspectives
  • New technologies of communications
  • Aboriginal-oriented culture
  • Transcendental culture
  • Communicative culture