مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

تون ادبی باف ت های اجتماعی را با قدرت و پیچیدگی ارائ ه می کنند. این متون تجارب اجتماعی را کامل تر به هم پیوند می دهند. همچنین، شیوه ی بازنمایی متون ادبی می تواند به فهم شای س ته تر و تاریخی تر منجر شود . علاوه بر ای ن ، متون ادبی می توانند دیدگا ه های متفاوت پایدار ایجاد نماین د . از این رو ی ، ادبیات داستانی انتخاب زیباشناخت ی اکثر محققان و منتقدان پسا استعماری است. از دیگرسوی ، تبلور شرق شناسی در زمینه های مختلف پژوهشی این گرایش عمومی رش ت ه ی زبان شناسی را به ی ک رشت ه ی دانشگاهی تمام عیا ر در علوم اجتماعی تبدیل کرده است . یکی از عرص ه های فرهنگی شرق شناسی همین ادبیات داستان ی ، روایت یا رمان اس ت . روایت نمودی از ماشین فرهنگی است که برای از بین بردن خاطرات به جا مانده از خشونت امپریالیس م ، انحراف ذهن بومیان و ایجاد ابهام به کار می رود. در نتیجه ، حس بدبینی نسبت به حکومت امپراتوری و هژمونی ناشی از آن کم رنگ یا خنثی م ی شود . فواید چنین دستاوردی برای امپریالیسم فراوان اس ت . این نوشته درصدد بررسی رابطه ی میان روایت و استعمار با تأکید بر آراء و آثار ادوارد سعید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Edward Said and the Colonial Narration

چکیده [English]

Narrative as an element of culture plays a key role in shaping some significant colonial attitudes. Moreover, the nature of the novel almost always opens up a space for interaction. The novel is a literary form that also has much affinity with Orientalism. It is the nature of the novel as a constituent of culture and as an imperial quest that yields an Oriental flavor. Researchers have applied postcolonial theories to a variety of novels due to this narrative nature. The main battle in imperialism is over land, of course, but it is usually fought in the novel when it came to who owned the land, who had the right to settle and work on the land, who kept it going, who won it back, and who now plans its future. This study attempts to define a relationship between the colonial and the narrative in the light of Edward Said’s analyses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative
  • Orientalism
  • Colonialism
  • Imperialism
  • Edward Said
  • Representation
  • novel