مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

در دوران تغییرات سریع امروز، رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون تأثیرات بسیار زیادی در انتقال ارزش‌ها و هنجارها به جامعه دارند. آن‌ها در حقیقت به عنوان ابزاری قدرتمند جهت الگو فرستی در جامعه مطرح می‌باشد. به دلیل نقش دوگانه تلویزیون به عنوان یک آیینه بازتاب کننده (رفتارها، الگوها و ارزش‌های جامعه) و یک عامل تأثیرگذار (بر جامعه که در دراز مدت تغییر ارزش‌ها در جامعه را سبب می‌شود) ارزیابی و سنجش پیام‌های ارسالی از طریق تلویزیون به خانه‌های ایرانیان بسیار اساسی و مهم است. در بین برنامه‌های متنوع تلویزیون، سریال‌های ایرانی آن، به دلایل قرابت بیشتر با زندگی مخاطبان و امکان الگوبرداری بیشتر و نیز ارسال غیر مستقیم پیام، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه حاضر به بررسی ارزش‌های بازنمایی شده در شخصیت‌های چهار سریال منتخب به تفکیک دوره زندگی و جنسیت پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل چهار سریال ایرانی پخش شده در سال 1385 از شبکه‌های یک و سه است که به روش تحلیل محتوا کمی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی شخصیت‌های مؤنث تفاوت چندانی در منظومه ارزشی خویش به تفکیک دوره زندگی نشان نمی‌دهند فقط در مورد ارزش‌های اقتصادی تفاوت‌های مشاهده شد. درحالی‌که شخصیت‌های مذکر دارای تفاوت‌هایی در منظومه ارزشی خویش به تفکیک دوره زندگی هستند. به گونه‌ای که آن‌ها در دوره جوانی کمتر به ارزش‌های اقتصادی بها می‌دهند در حالی‌که شخصیت‌های سالمند این سریال‌ها بیشتر به ثروت توجه می‌کردند. جوان‌ها اخلاقی‌تر ولی بی‌دین‌تر نشان داده شده بودند. مقاله به تفضیل و با استفاده از نظریات اینگلهارت، گربنر و نظریه بازنمایی به تحلیل یافته‌ها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intergenerational Value Changing: The Representation of Values among the Characters of Iranian TV Serials

چکیده [English]

In the course of recent years, mass media and particularly television have an extreme effect in transmitting of norms and values to the societies. On the other word, they are considered as powerful means of making pattern attitudes to the societies. Due to binary roles of TV as a reflector of behaviors, patterns, and values of society and also as an effecting factor on society which in long term cause the some changes in the social values, it is very essential to evaluate of the sending messages through TV to the Iranian homes. Among the variety of TV programs, Iranian serials are selected for study due to their closeness to the audiences’ life and more possibility of model making as well as indirect massage sending. This article studies the represented values among the characters of 4 selected serials by classifying gender and the life period. The universe of this study contains 4 Iranian serials broadcasted on channel 1 & 3 in year 2001. And content analysis method is applied as the research method by the utilization of Ingelhart, Gerbner theories as well as representation theory. Findings indicate generally female characters do not have many differentiations in value system by the life period expect tiny differences only in economic values. On the other side, male characters have some differences in value system by according to the life period, in such a way that young male characters have less attention to economic worthies while elder male characters have more attention to wealth. Young male characters were shown more moral and less religious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Values
  • media
  • TV
  • Gender
  • Generations