مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

نخستین گام در تلاش برای ساختن جوامع پایدار کسب سواد زیست محیطی است (فریتیوف،1386). صاحب نظران مطالعات زیست محیطی نظیر بوردن و اسکتینو( 1979)، اسکان و هولزر(1990)، کایزر و همکاران(1999)، بایارد و جولی(2006) و نیز تانگلت و همکاران (2007) معتقدند که بین دانش زیست محیطی و رفتار‌های مهم زیست محیطی رابطه وجود دارد. با توجه به این که دانش در شکل‌دهی و پیش بینی رفتار‌های زیست محیطی تأثیر‌گذار است، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان دانش زیست محیطی با رفتار زیست محیطی)مصرف انرژی خانگی) در مناطق شهری شهرستان ارومیه می‌پردازد. در تحقیق حاضر، دانش زیست محیطی در دو سطح دانش نظام‌مند و دانش مربوط به عمل(رفتار)، مطمح نظر قرار گرفته است. بر این اساس، رابطه مثبت بین دانش و رفتار زیست محیطی، فرضیه اساسی تحقیق را شکل می‌دهد. از نظر روش شناسی، از روش پیمایش استفاده شده و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای، نمونه‌ها از مناطق شهری انتخاب شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه و از383 نفر از ساکنان شهر ارومیه جمع‌آوری شدند. نتایج ضریب آلفای کرونباخ (66/63) نشان داد که پرسش‌نامه تحقیق از روایی نسبتا بالایی برخوردار است. نتایج تحقیق نشان داده است که بر خلاف بسیاری از تحقیقات تجربی پیشین که در سایر مناطق جهان انجام شده، در جامعه آماری مورد بررسی، رابطه معنا‌داری بین دانش زیست محیطی چه دانش از نوع نظام مند و چه از نوع رفتاری و رفتار زیست محیطی وجود ندارد. در ادامه‌ی مقاله، دلایل احتمالی بروز این نتیجه مورد بحث قرار گرفته و در موضوعاتی نیز برای انجام تحقیقات آتی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها