مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

نخستین گام در تلاش برای ساختن جوامع پایدار کسب سواد زیست محیطی است (فریتیوف،1386). صاحب نظران مطالعات زیست محیطی نظیر بوردن و اسکتینو( 1979)، اسکان و هولزر(1990)، کایزر و همکاران(1999)، بایارد و جولی(2006) و نیز تانگلت و همکاران (2007) معتقدند که بین دانش زیست محیطی و رفتار‌های مهم زیست محیطی رابطه وجود دارد. با توجه به این که دانش در شکل‌دهی و پیش بینی رفتار‌های زیست محیطی تأثیر‌گذار است، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان دانش زیست محیطی با رفتار زیست محیطی)مصرف انرژی خانگی) در مناطق شهری شهرستان ارومیه می‌پردازد. در تحقیق حاضر، دانش زیست محیطی در دو سطح دانش نظام‌مند و دانش مربوط به عمل(رفتار)، مطمح نظر قرار گرفته است. بر این اساس، رابطه مثبت بین دانش و رفتار زیست محیطی، فرضیه اساسی تحقیق را شکل می‌دهد. از نظر روش شناسی، از روش پیمایش استفاده شده و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای، نمونه‌ها از مناطق شهری انتخاب شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه و از383 نفر از ساکنان شهر ارومیه جمع‌آوری شدند. نتایج ضریب آلفای کرونباخ (66/63) نشان داد که پرسش‌نامه تحقیق از روایی نسبتا بالایی برخوردار است. نتایج تحقیق نشان داده است که بر خلاف بسیاری از تحقیقات تجربی پیشین که در سایر مناطق جهان انجام شده، در جامعه آماری مورد بررسی، رابطه معنا‌داری بین دانش زیست محیطی چه دانش از نوع نظام مند و چه از نوع رفتاری و رفتار زیست محیطی وجود ندارد. در ادامه‌ی مقاله، دلایل احتمالی بروز این نتیجه مورد بحث قرار گرفته و در موضوعاتی نیز برای انجام تحقیقات آتی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Relationship Between Environmental Knowledge And Environmental Behavior

چکیده [English]

This paper investigates the relationship between environmental knowledge- both Systematic knowledge and action related knowledge- and energy consumption behavior in Urmia as an environmental. Scholars on environmental studies like Borden and Schettino (1979), Schahn and Holzer(1990), Kaiser et.al.(1999), and Bayard and Joley (2006) believe that there is an association between environmental knowledge and environmental significant behaviors. This research hypothesizes that there is a positive relationship between environmental knowledge and environmental behavior, and survey method is applied with cluster sampling method to choose the samples. The overall results show that there was no significant relationship between environmental knowledge and environmental significant behavior. The probable reasons of this controversial result are discussed thoroughly and several suggestions are put forward for further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental behavior
  • Environmental Knowledge
  • Environmental System Knowledge
  • Action Related Knowledge
  • energy consumption
  • Urmia