مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

جهانی شدن عبارت است از «بسط جهان غریبه»؛ جهانی که از دیالکتیک میانِ «ذهنیت کنش‌گران جهان نزدیک» با «عینیت عناصری که از جهان دور آمده‌اند» شکل گرفته است. بسط جهان غریبه، عناصر جهان آشنا را دستخوش دگرگونی می‌سازد. «دین‌داری» نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین عنصر جهان آشنا از این تأثیرات مصون نخواهد ماند. در این مقاله، دین‌داری‌ها به چهار گونه تقسیم شده است: 1ـ دین‌داری روش‌مدار، که در آن، روش‌های دست‌یابی به اهدافِ دینی و معنوی بر خود هدف‌ها اولویت دارند. 2ـ دین‌داری هدف‌مدار که در آن اهداف اصالت دارند و روش‌ها می‌توانند سیال و متغیر باشند.3ـ دین‌داری اخلاق‌مدار که متعلقان‌اش چهارچوب‌های کلی زندگی‌شان را بر اساس ضوابط اخلاقی و عقلانی می‌سازند و دین به معنای رایج‌اش، حداکثر در کنار سایر بخش‌های زندگی‌شان قرار دارد 4ـ دین‌داری عرف‌مدار که دین‌داری‌ای است کم‌تر آگاهانه و بیش‌تر در تقلید از عرفِ رایج. هر یک از این چهار دسته دین‌داران، با بسط جهانِ غریبه و عناصرِ آن مواجهه‌ای متفاوت دارند که چهار پیامدِ مختلف درپی خواهد داشت: خودآگاه شدن کنش‌گر، فعال شدن کنش‌گر، تیز شدن دین‌داری‌ها و ایجاد دین‌داری‌های بدیل.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religiosity and Globalization

چکیده [English]

Globalization is "the expansion of strange world", the very world which is constituted of dialectics between "subjectivity of actors in near world" and "objectivity of elements coming from distant world". The expansion of strange world will make the elements of familiar world undergo transformation. "Religiosity", as one of the most important elements of familiar world, would not survive such effects. Religiosities in this article are divided by four types: 1- “Method-oriented religiosity” in which methods of achieving religious goals, takes priority over the goals itself. 2- “End-oriented religiosity”, in which the goals are attributed by originality and methods, remain fluid and variable. 3- “Moral-oriented religiosity” in which the believers make their whole living frame-work based on rational and moral codes, and religion, in its conventional meaning, constitutes just a part of the life. 4- “Custom-oriented religiosity” is a less conscious religiosity and more in following the conventional custom. Each religious has its different encounter with the expansion of the strange world which will have four different consequences: Increasing the actor's consciousness; increasing the actor's activation; sharpening of religiosities and creation of substitute religiosities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • cultural globalization
  • religiosity
  • Life's World
  • Sharpening of Religiosity
  • Substitute Religiosity