مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده


در این مقاله برای پاسخ به این پرسش که آیا جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی در تخاصم با هم تعریف می‌شوند یا رابطه آن‌ها در اصل نوعی تعامل و تکمیل هم است، ضمن بررسی رابطه میان جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی از دو رویکرد ذات‌باور و تبارشناسانه یاد کرده و با اتخاذ موضعی تبارشناسانه، این رابطه را در بستر اجتماعی انگلستان و امریکا بررسی کرده‌ایم. ضمن این بررسی، گسست‌هایی پارادایمی را که در مطالعات فرهنگی انگلستان رخ داده تشریح کرده و رابطه آن را با شرایط اجتماعی انگلستان سنجیده‌ایم. با این رویکرد معین می‌شود که به جای سخن از نسبت جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی لازم است از رابطه جامعه شناسی ”ها” و مطالعات فرهنگی ”ها” سخن به میان آورد. بررسی رابطه این دو صورت‌بندی گفتمانی در انگلستان این امکان را فراهم می‌آورد که این رابطه را در ایران بررسی کنیم و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن را به ویژه با مصادیق انگلیسی‌اش بسنجیم و به این ترتیب راهی نشان داده شود که به‌توان در آن به بیشینه کردن دستاوردهای این دو حوزه رسید.

کلیدواژه‌ها