مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 هدف این مقاله ساخت الگویی نظری برای میدان تولید سینما در ایران است.  برای این منظور از رویکرد نظری بوردیو و مفاهیم میدان، قدرت و منازعه استفاده شده است.  امتیاز کاربرد نظریه بوردیو که در اثر (1984) او آمده در این است که او ساخته شدن فضای اجتماعی را بر اساس شناخت موضع‌گیری عاملان در کسب انواع سرمایه، تبیین کرده است.  بر این اساس، کسب سرمایه موضوع اصلی منازعه در هر میدان است. کسب سرمایه سبب می‌شود که کشمکش به خصوصیت دایمی همه میدان‌ها تبدیل شود. به نظر ما سینمای ایران و منازعات قدرت در میدان های تولید آثار سینمایی ایران نیز در چنین چارچوبی رخ داده و به این وسیله قابل تبیین است. برای پژوهش در این زمینه و اثبات ادعای مقاله از روش ساختارگرایی تکوینی استفاده کردیم.  به همین جهت، این مقاله با مطالعه روندهای تاریخی سینما بر اساس قوانین رسمی، آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، آمارهای سالیانه و مصاحبه‌ها و همچنین تکنیک مصاحبه، تاریخ منازعات برای کسب انواع مختلف سرمایه را نشان خواهد داد و سرانجام تکوین میدان سینمای ایران در دهه 1370 را تبیین کرده و الگویی نظری را برای تبیین میدان تولید سینمای ایران ترسیم می کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Processes of Movie Production in Iran; Struggles among Power Sources in Production Field of Iranian Cinema during the 1980s and the 1990s

چکیده [English]

This article aims at offering a theoretical tool to be used for explaination of the production field of Iranian cinema. In order to do that we will use Bourdieu's theoretical approach on symbolic capital and concepts such as field, power and struggle.  The advantage of Boudieu's approach, reflected in his 1984 book, rests in his explanation of how social space is constructed with a reference to the position-taking of the social actors for gaining various types of capital.  Based on this approach, gaining capital becomes the major element of struggle in every field.  Gaining capital causes all struggles to become the permanent characteritis of all fields.  In our opinion, the Iranian cinema and power struggle in its production field takes place in such context hence can only be explained through Bourdieu's analytical tools, fields approach.  In order to suggest a research into this field and substantiate our claim, we will use genetic structuralism of bourdieu as our methodology. Based on this approach the article takes on a study of historical trends in Iranian cinema and studies formal laws, office regulations, bylaws, annual statistics, and interviews. This will help to use interview technique in order to gather information needed to explain how struggles in the production field took on the direction of gaining various types of capital by major player. This structural method will also indicate the genetic formation of the field of Iranian cinema in the 1990s and will provide a theoretical framework that can be used to explain the production field of Iranian cinema.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Cinema
  • field
  • Genetic Formation
  • Symbolic Capital
  • Struggle