مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

بررسی مطبوعات و عملکرد آن‌ها در هر جامعه یکی از معیارهای لازم برای بازکاوی حوادث سیاسی و جریانات فرهنگی و اجتماعی آن است. از آن جا که مطبوعات رابطه مستقیمی با اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خویش دارند، این امکان را می‌یابند تا به نحو شایسته به بررسی و تحلیل مسائل و وقایع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بپردازند و بازتابنده عقاید، علایق و ترجیحات نیروهای مختلف اجتماعی باشند. این پژوهش پرسش اصلی خود را رویکرد مجله نگین به ساخت قدرت سیاسی و نسبت آن با گفتمان اصالت‌گرایی فرهنگی در دهه های 1340 و 1350 خورشیدی قرار داده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با الهام از آموزه‌های روش‌شناسی گفتمان، مجله نگین را بررسی می‌کند. فرضیه این پژوهش بر این گزاره استوار است که مجله نگین بازتابنده آرمان‌ها، مطالبات، ترجیحات و ارزش‌های روشنفکران اصالت‌گرای فرهنگی بود. یافته پژوهش از رهگذر تحلیل محتوای کیفی واحدهای تحلیل سرمقاله، مقاله، شعر و تصاویر نگین رویکرد انتقادی آن نسبت به ساخت قدرت سیاسی و همسویی آن با گفتمان اصالت‌گرایی فرهنگی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Journal of Negin, the Structure of Political Power and the Discourse of Cultural Nativism during Second Pahlavi Era

نویسندگان [English]

  • Ali KArimi (Meke) 1
  • Sanaz Mozafari 2

چکیده [English]

The studying of press and its functions is one of the necessary criteria for analysis of political events and social and cultural trends in every society. Since press has the direct relationship with their societies, cultural, social and political situations; therefore, they have the opportunity to analyze events and problems properly and reflect the beliefs, preferences and interests of different social forces. The major aim of this paper is to understand the attitude of the journal of Negin toward the structure of political power and its relationship with the discourse of nativism during 1960-1970s. The paper applies the qualitative content analysis method and also it is inspired by the tenets of discourse methodology. The main hypothesis of the article relies on this proposition that the Journal of Negin reflected the aspirations, demands, values and preferences of those intellectuals who advocated nativism. The findings of the research through qualitative content analysis of Negin,s editorials, articles, poems and pictures show the critical views of Negin toward the structure of political power and its support of Cultural nativism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal of Negin
  • contemporary history
  • Iran
  • Cultural nativism
  • Mahmood Enayat
-          ادیب زاده، مجید (1387) زبان، گفتمان و سیاست خارجی، تهران: نشر اختران.
-          اسدی، بیژن(1373) «گفتگو با دکتر محمود عنایت»، کلک، شماره 51 و 52، صص176- 186 .
-          _____(1381) «فرازو نشیب های مدرنیته آمرانه»، ایران نامه، شماره80 ، 475-488.
-          ______(1369) «غرب­زدگی و شرق­شناسی وارونه»، ایران نامه، شماره31 ، 372- 390.
-          افراسیابی، بهرام (1364) ایران از کودتا تا انقلاب اسلامی، تهران: نشر اختران.
-          بارون، لورنس (1374) تحلیل محتوا، ترجمه ملیحه آشتیانی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
-          براهنی، رضا (1369) کانون نویسندگان ایران، روایتی دیگر، تهران: نشر آگاه.
-          _____ (1348) «شعر»، نگین، شماره48 ، ص31.
-          ____(1353) «فرهنگ و شعر»، نگین، شماره108، صص 16- 20.
-          ____(1349) «ادبیات کهن و معاصر ایران»، فردوسی، شماره22، 462- 463.
-          برزین، مسعود ( 1345) سیری در مطبوعات ایران، تهران: انتشارات راستی.
-          _______ (1354) شناسنامه مطبوعات ایران، تهران: کتابخانه بهجت.
-          _______ (1371) تجزیه و تحلیل آماری مطبوعات ایران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
-          بروجردی، مهرزاد و شیرازی، جمشید (1378) روشنفکران ایرانی در غرب، تهران: نشر فروزان روز. بروجردی، مهرزاد (1381) «روشنفکر ایرانی و مدرنیته»، ایران نامه، دوره­ی بیستم، شماره78 و 79، صص 285-300 .
-          بشیریه، حسین (1380) موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو.
-          پرهام، مهدی(1356) «بحث روز»، نگین، شماره147، صص 7- 10.
-          _____ (1355) «بازآفرینی»،نگین، شماره133، صص7- 9.
-          _____ (1355) «فرهنگ تعاون: دانشگاه­های بدون دیوار»، نگین، شماره130، صص 8- 10 و 70-74.
-          _____ (1355) «آزادی بردگان انرژی»، نگین، شماره107، صص 5- 8 و ص 62.
-          _____ (1354) «چرا حافظ را دوست داریم»، نگین، شماره120، صص 7- 13.
-          _____ (1353) «معیارهای نو»، نگین، شماره111، صص 5 – 6.
-          _____ (1355) «نقشی از جامعه نو»، نگین، شماره135، صص50 – 54.
-          _____ (1352) «انسان­گرایی مسأله روز»، نگین، شماره104، صص 3- 13 و ص 59 .
-          _____ (1352) «فرهنگ انسان­گرا در فرایند رشد و توسعه انسان­گرایی علمی»، نگین، شماره101، صص7 و صص 59 – 60.
-          تاجیک، محمدرضا (1382) تجربه بازی سیاسی در میان ایرانیان، تهران: نشر نی.
-          حاج سید جوادی، علی اصغر(1345) «ادیپ شهریار و رستم پهلوان»، نگین، شماره12، صص66 – 67.
-          _____ (1346) «مرز اطلاع و سکوت»، نگین، شماره11، ص3.
-          _____ (1345) «رؤیت بدون حضور»، نگین، شماره29، صص 3- 5 و صص 64 – 70.
-          _____ (1344) «روشنفکر آدمی؟»، نگین، شماره10، صص 4 ح- 5 و صص 95 – 96.
-          _____ (1348) «از خلاقیت تا تقلید»، نگین، شماره50، ص 40.
-          _____ (1345) «ایدئولوژی مصرف»، نگین، شماره13، صص 2- 3.
-          _____(1345) «یک چهارم و سه چهارم»، نگین، شماره18، صص 4-5 و ص 65.
-          راسخ، شاهپور (1344) «تعلیم و تربیت در اجتماع»، نگین، شماره1، صص 7- 12.
-          رشیدی، احمد (1390) «مدرنیته و اصالت­گرایی فرهنگی در روسیه و ایران»،فصلنامه سیاست، دوره ی 41، شماره 1، صص 115 – 134.
-          رشیدی، احمد (1387) «مدرنیته و اصالت­گرایی فرهنگی در روسیه و در ایران»، پایان­نامه دکتری، دانشگاه تهران.
-          رضوی، سید محمود (1390) «اندیشه­ای در غبار/ درباره­ی زندگی و آثار حمید عنایت»،کلک، شماره66، صص 64- 66.
-          زند، داوود (1379) عنایت پدر علم سیاست در ایران، تهران: بقعه.
-          زونیس، ماروین (1364) شکست شاهانه، تهران: نشرنو.
-          زهری، محمد(1344) «شعر»، نگین، شماره10، ص 25.
-          سفری، محمدعلی، (1380) قلم و سیاست، جلد چهارم، تهران، انتشارات پروین-نامک.
-          شادمان، فخرالدین (1344) «آنچه عقل حکم می­کند»، نگین، شماره6، ص 4.
-          _____(1344) «در شگفتی­های عصر جدید»، نگین، شماره7، ص 66.
-          _____(1348) «حکومت عقل»، نگین، شماره4، ص 3.
-          _____(1348) «لطیفه های نهانی»، نگین، شماره52، ص 61.
-          صناعی، محمود(1344) «تربیت شده­های قدیم و جدید»، نگین، شماره1، صص 13 – 18.
-          عالم، عبدالرحمن (1381) بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.
-          عبداللهی، محمد و رادفر، فیروز (1388) «بررسی روند تحول در موانع ساختارشناسی توسعه سیاسی در ایران(1304-1382)»، جامعه­شناسی ایران، دوره دهم، شماره 1، صص 29- 63.
-          عمرانی، آریا (1380) «بومی­گرایی، غرب و گفتمان­های روشنفکری ایرانی»، کیهان فرهنگی، شماره 181، صص 52 – 55.
-          ع.م (1351) «پژوهشی اجمالی در فرهنگ شرق»، نگین، شماره9، صص 9- 11.
-          عنایت، حمید(1372) اندیشه­های سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران: نشر خوارزمی.
-          عنایت ، محمود (1351) «شناخت انتقادی ارزش­های فرهنگی»، نگین، شماره91، صص 5- 7.
-          _____(1347) «دین و دنیا»، نگین، شماره 39، صص 17- 77.
-          _____(1349) «اهمیت زبان فارسی از لحاظ علوم اجتماعی»، نگین، شماره69، صص5- 7.
-          _____ (1346) «اسب چوبی تروا»، نگین، شماره27، صص 2 – 3 و ص 70.
-          _____ (1356) «راپرت»، نگین، شماره154، صص 3 – 5.
-          _____ (1356) « راپرت »، نگین، شماره155، صص 4- 7.
-          _____ (1355) « راپرت » ، نگین، شماره 141، صص 3 – 5.
-          _____ (1355) « راپرت »، نگین، شماره134، صص3 – 5.
-          _____ (1353)، « راپرت »، نگین، شماره 107، صص3 – 4.
-          _____ (1353)، « راپرت »، نگین، شماره 113، صص 3- 5.
-          _____ (1344)، « راپرت »، نگین، شماره1، صص 3 – 5.
-          _____ (1348)، « راپرت »، نگین، شماره50، صص 3 -5.
-          عیوضی، محمدرحیم (1385)جامعه­شناسی سیاسی اپوزیسیون در ایران، تهران: نشر قومس.
-          فرامرزی، عبدالرحمن (1349) زبان مطبوعات، تهران: ابن سینا.
-          کسرایی، سیاوش (1349) «شعر»، نگین، شماره47، ص 39.
-          لازار، ژودیت، (1380) افکار عمومی، ترجمه کتبی، مرتضی، تهران: نشر نی.
-          معدل، منصور و کسرایی، محمدسالار(1382) طبقه، سیاست و ایدئولوژی، مترجم علی مرشدی زاد، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
-          منادی، مرتضی (1389) «روش کیفی و نظریه­سازی»، راهبرد، شماره 54، صص 107 – 134.
-          میرسپاسی، علی (1384) روشنفکران ایران روایت­های یأس و امید، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر توسعه.
-          نجاتی، غلامرضا (1371) تاریخ سیاسی 25 ساله ایران، جلد اول، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
-          نراقی، احسان (1345) «علوم اجتماعی و تاریخ و مناسبت آن­ها با یکدیگر»، نگین، شماره4، صص 22 – 23.
-          _____ (1355) «ترفندهای غربی و فرهنگ شرق»، نگین، شماره133، صص 17- 22.
-          _____ (1353) «مسأله هویت فرهنگی و ملی در جهان سوم»، نگین، شماره 115، صص 13 – 16 و ص 59.
-          _____ (1352) «آسیا به پا می­خیزد»، نگین، شماره106، صص 41 – 44.
-          نطقی، حمید (1344) «میراث آفریقا»، نگین، شماره2، صص 23 – 27.
-          نوذری، نصرالله (1375) «ساخت قدرت شخصی در فروپاشی حکومت پهلوی»، راهبرد، شماره9، صص 157 – 192.
-          هشترودی (1344) «نامه یک استاد»، نگین، شماره 1، صص 3 – 6..
هویدا، فریدون (1365) سقوط شاه، تهران: اطل