مطالعات فرهنگی و ارتباطات

شناسنامه علمی شماره

چکیده

امروزه نقش رسانه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اجتماعی در انتقال ارزش‌ها و میراث اجتماعی و فرهنگی جوامع مورد ‌توجّه دانشمندان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی و ارتباطات قرار گرفته است. در این میان، نقش مصرف رسانه‌ای و اثرات آن بر شکل‌گیری طرحواره‌ها و کلیشه‌های جنسیتی نقش‌های خانوادگی، اجتماعی و حرفه‌ای زنان از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. بر این مبنا، هدف اصلی این مقاله تبیین رابطه مصرف رسانه‌ای و نگرش به طرحواره‌ جنسیتی زنان در جامعه آماری مورد مطالعه می‌باشد.
این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و از تکنیک پرسشنامه توأم با مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان 15 تا 65 سال شهر کاشان در سال 1390 می‌باشد. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 400 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های تحقیق و نتایج فعالیت آماری مربوطه، رابطه مستقیم و معنی‌دار متغیرهای میزان استفاده از انواع فیلم‌های سینمایی و برابری‌گرایی جنسیتی (095/0=Tc) در سطح اطمینان 95 درصد را مورد تأیید قرار داده است. همچنین، نتایج آزمون F با مقدار (559/5=F) تفاوت معنی‌دار نگرش به برابری جنسیتی برحسب رسانه مورد استفاده (شبکه‌های داخلی و خارجی) را مورد تأیید قرار داده است. به‌گونه‌ای که پاسخگویانی که از شبکه‌های تلویزیون داخلی برای دیدن فیلم استفاده می‌کنند نگرشی متفاوت نسبت به گروه‌هایی دارند که از شبکه‌های ماهواره‌ای و CD و DVD فیلم‌های خارجی استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها