مطالعات فرهنگی و ارتباطات

شناسنامه علمی شماره

چکیده

امروزه نقش رسانه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اجتماعی در انتقال ارزش‌ها و میراث اجتماعی و فرهنگی جوامع مورد ‌توجّه دانشمندان و صاحب‌نظران علوم اجتماعی و ارتباطات قرار گرفته است. در این میان، نقش مصرف رسانه‌ای و اثرات آن بر شکل‌گیری طرحواره‌ها و کلیشه‌های جنسیتی نقش‌های خانوادگی، اجتماعی و حرفه‌ای زنان از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. بر این مبنا، هدف اصلی این مقاله تبیین رابطه مصرف رسانه‌ای و نگرش به طرحواره‌ جنسیتی زنان در جامعه آماری مورد مطالعه می‌باشد.
این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و از تکنیک پرسشنامه توأم با مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان 15 تا 65 سال شهر کاشان در سال 1390 می‌باشد. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 400 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های تحقیق و نتایج فعالیت آماری مربوطه، رابطه مستقیم و معنی‌دار متغیرهای میزان استفاده از انواع فیلم‌های سینمایی و برابری‌گرایی جنسیتی (095/0=Tc) در سطح اطمینان 95 درصد را مورد تأیید قرار داده است. همچنین، نتایج آزمون F با مقدار (559/5=F) تفاوت معنی‌دار نگرش به برابری جنسیتی برحسب رسانه مورد استفاده (شبکه‌های داخلی و خارجی) را مورد تأیید قرار داده است. به‌گونه‌ای که پاسخگویانی که از شبکه‌های تلویزیون داخلی برای دیدن فیلم استفاده می‌کنند نگرشی متفاوت نسبت به گروه‌هایی دارند که از شبکه‌های ماهواره‌ای و CD و DVD فیلم‌های خارجی استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the Relationship Between Media Consumption and Attitudes to Women’s Gneder-Related Family and Professional Roles

چکیده [English]

 The media's role today as one of the most important social factors in the transmission of social and cultural heritage and values ​​is nowadays of interest to scientists and social science expert. The role of media consumption and its effects on the schemata and gender role stereotypes in family, social and professional realms is particularly important. On this basis, the main purpose of this paper is to explain the relationship between media consumption and attitudes to women's gender roles in the statistical population of the study.
This study used social survey questionnaires and interview techniques for data collection. A survey of all women between 15 to 65 years in Kashan in 1390 was performed, 400 of whom were selected using Cochran’s formula. Results showed positive relations between media use and attitudes to gender roles. Moreover, the F-test results (F=5/559) confirmed differences between attitudes to gender equality in terms of media use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media
  • Media Consumption
  • gender schema
  • Gender Equality
  • Orientation
  • Gender Stereotypes