مطالعات فرهنگی و ارتباطات

شناسنامه علمی شماره

چکیده

مهم‌ترین رکن سلامت افراد خانواده، رضایت زناشویی است و جامعه سالم نیز از پیوندهای آگاهانه و ارتباطات سالم و بالنده افراد خانواده شکل می‌گیرد. این پژوهش با هدف مطالعه نقش آگاهی حقوقی و فرهنگ مشارکت در رضایت زناشویی زنان متأهل با روش پیمایش در شهرکاشان به انجام رسیده است. ابزارسنجش مفاهیم موجود در تحقیق، مقیاس رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه محقّق ساخته فرهنگ مشارکت در تصمیم‌گیری خانوادگی، احساس مسئولیت و تعلق خانوادگی وآگاهی حقوقی بوده است. اعتبار تحقیق از نوع صوری و روایی مقیاس‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل زنان متأهل نقاط شهری کاشان است که تعداد آن‌ها براساس سرشماری سال 1385، 69929 نفر بوده است. حجم نمونه براساس فرمول نمونه‌گیری کوکران 381 نفر تعیین شده است.
 نتایج پژوهش نشان می‌دهد که احساس تعلق خانوادگی و همچنین مشارکت در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی نقش مؤثری در افزایش رضایت زناشویی دارند. نتایج رگرسیون نیز بیانگر این است که رضایت زناشویی به‌ترتیب تحت تأثیر متغیرهای مشارکت در تصمیم‌گیری خانوادگی (031/0Beta:)، احساس تعلق خانوادگی(031/0Beta:) و احساس مسئولیت خانوادگی (15/0-Beta:) است و در مجموع این متغیرها توانسته‌اند 18 درصد از واریانس رضایت زناشویی را تبیین کنند(18: R2). در مدل تحلیل مسیر بیشترین تأثیر مستقیم بر رضایت زناشویی را مشارکت در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی و بیشترین تأثیر غیرمستقیم را احساس مسئولیت خانوادگی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal knowledge, sense of partnerships and marital satisfaction of married women

چکیده [English]

Marital satisfaction in the family is the most important element of the psychological and physical health of family member; and healthy community are formed by consciously bonds, healthy and thriving Consociation of the couple. This study was a survey and research data is collected through questionnaire. ENRICH's marital satisfaction scale research tools and questionnaire on participation in family decision making, sense of family responsibility, has achieved the sense of family belonging and legal awareness. Research credit is nominal and analytical scale has been approved by using Cronbach's alpha test.Statistical society is married women from different parts of Kashan city and based on census of 1385, are in population of 69929 cases and the formula volume sampling of Cochran is 381 cases.
 Result of research show that, the sense of belonging and participation in decision making is role affect in increase of marital satisfaction.. The result of Regression also indicates that the marital satisfaction is affected by variables in participation of family in decision making (Beta:0/031), sense of family belonging (Beta:0/031) and feeling of family responsibilities(Beta: -0/16). And the sum of these variables has been able to explain 18% of the variance in marital satisfaction (R2:0/18).
In path analysis model, the most direct effect on marital satisfaction is to participate in family decisions makings. Indirect impact is felt most in family responsibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Satisfaction
  • Participation of Women
  • Legal Knowledge of women
  • sense of belonging
  • sense of responsibility