مطالعات فرهنگی و ارتباطات

شناسنامه علمی شماره

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر حمایت شبکه‌های اجتماعی غیررسمی بر رضایت از زندگی خانوادگیِ زنان متأهل می‌پردازد. برای بررسی از نظریه منابع اجتماعی استفاده شده است. این مطالعه با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری را کلیه زنان متأهل شهر اردبیل تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 367 نفر است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردید. ضریب آلفای 0.894 برای متغیر رضایت از زندگی خانوادگی نشان‌دهنده پایایی مناسب برای این ابزار بوده و این متغیر از اعتبار صوری (نظر اساتید) برخوردار می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان رضایت از زندگی خانوادگی زنان و نیز میزان حمایت دریافتی از شبکه‌های غیررسمی در حدّ متوسط رو به بالاست. در بین شبکه‌های غیررسمی، خانواده، بیشترین میزان حمایت و شبکه‌های همسایگی، کمترین میزان حمایت را داشته‌اند. علاوه بر آن، در مقایسه تأثیر رابطه انواع حمایت‌ شبکه‌های غیررسمی با رضایت از زندگی خانوادگی، رابطه حمایت عاطفی از همبستگی بالاتری برخوردار می‌باشد. نتایج رگرسیون نیز نشان می‌دهد که بین حمایت شبکه‌های غیررسمی و رضایت از زندگی خانوادگی زنان رابطه معنادار است.

کلیدواژه‌ها