مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر به مطالعه گفتمان مقاومت در مقابل شبه مدرنیته نظام پهلوی می‌پردازد. الگوی نظارت بر تن زنانه، محور این مطالعه هم در بررسی ساختار گفتار حاکم و هم گفتمان مقاومت است. با استفاده از نظریه فوکو در مورد مناسبات قدرت و بدن و نیز نظریه گفتمانی لاکلا و موفه سعی شده تا مرزهای معنایی برساخته شده حول مدلول تن زنانه درون بستری از منازعات و رخدادهای اجتماعی- سیاسی دوران پیش از انقلاب، ترسیم شود. این تحلیل نشان داد که پهلوی دوم در انقلاب سفید با بهره‌گیری از تن نمایشگر زنانه اراده به غربی‌سازی جامعه ایرانی را پیش برد. این گفتمان که در متن جامعه در حال تکوین و انتشار بود از سوی حاشیه سنّتی مورد هجوم قرار گرفت؛ مواجهه این دو گفتمان منجر به ظهور گفتمان سومی شد که با ‌توجّه به قوّت استعاری‌اش از عوامل تأثیر‌گذار در پیروزی انقلاب اسلامی شد. این گفتمان با طرد سنّت و تجدد به معنای رایج آن الگوی نویی را ترسیم ‌کرد که توانست اغلب گروه‌ها را ذیل چتر استعاری خود برای ایجاد جامعه‌ی آرمانی هم صدا سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Social Network Supports on Family Life Satisfaction of Married Woman in Ardebil

چکیده [English]

The present study aims to investigate the effects of supports provided by informal social networks on the level of family life satisfaction of married women. The theoretical foundation of this study is rooted in social exchange and Leen theories.
This study applies survey method and the data are collected through a questionnaire. The population of the study includes all of the married women in Ardebil and the sample for the study includes 367 individuals chosen by the cluster sampling.
As the results of the study show, the level of family life satisfaction in women and the level of supports received by the informal social networks show a trend of average to high level. Among the received supports, the instrumental support shows the highest level while informational support shows the lowest level. The results of the regression indicate that there a significant relationship between the levels of support by informal social networks and family life satisfaction of married women. Moreover, there is a significant relationship between different types of informal network support and the variable of family life satisfaction in married women and the emotional support, in comparison to other types of supports, has the highest share in explaining the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Network
  • Social Support
  • family life satisfaction