مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه، مفهوم کیفیت زندگی در ادبیات توسعه پایدار به‌عنوان شاخص توسعه اجتماعی و فرهنگی جایگاه ویژه‌ای یافته است. کیفیت زندگی به مثابه درک فرد از وضعیت کنونی خود و ارزیابی مثبت از زندگی و محیط پیرامونی فرد تعریف شده است. هدف اساسی این مقاله، تبیین رابطه بین متغیرهای اجتماعی و فرهنگی و وضعیت کیفیت زندگی شهروندان در جامعه آماری مورد مطالعه است.
این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده‌های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توأم با مصاحبه جمع‌آوری گردیده است. اعتبار و روایی متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان 15-65 سال شهر کاشان در سال 1390 می‌باشند که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 610 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای تصادفی انتخاب و بررسی شده‌اند. یافته‌های تحقیق و نتایج فعالیت آماری مربوطه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رابطه معنی‌دار هر یک از متغیرهای میزان دینداری، رضایت از خود، مهار تمایلات اجتماعی، احساس تأمین نیازها و رابطه اجتماعی با میزان کیفیت زندگی به ترتیب با 388/0، 487/0، 261/0، 334/0 و 709/0 در سطح اطمینان 99 درصد را مورد تأیید قرار داده است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی به عمل آمده، میزان تأثیر هریک از متغیرهای فوق بر میزان کیفیت زندگی را به ترتیب به میزان 12/0، 30/0، 14/0-، 16/0 و 60 درصد نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Exploration of social and cultural factors Affecting Quality of Life

چکیده [English]

The concept of the quality of life has a special place in the literature on sustained development. The quality of life is one’s understanding of his or her present status and his or her positive evaluation of his life and environment. The purpose of the preset paper is to explore the interrelationships between variables and the survey and data have been collected through questionnaires and interviews. The reliability of the questionnaire was measured through Cronbach’s Alpha (a=0.78).
The research population was the population of Kashan in 2012 and the Cochran’s formula gave the sample size of 610 people who were selected through proportionate random sampling. Results of Pearson Correlation showed positive relations between religiosity, self-satisfaction, social tendencies, needs fulfillment and the quality of life (r=0.388, 0.487, 0.261, 0.334 and 0.709 respectively). Regression results were 0.12, 0.30, 0.14, 0.16 and 0.60 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • religiosity
  • social tendencies
  • Social integration