مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کیفیت زندگی پدیده‌ای است که در واکنش به پیشرفت‌های صنعتی و تخریب محیط زیست وارد دنیای فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها شده است. این پیشرفت‌ها موجب تنوع کالاها و خدمات شده است. البته به همان میزان به افزایش رضایت افراد از زندگی و بهبود کیفیت زندگی آن‌ها منجر نشده است. بر این مبنا بررسی وضعیت کیفیت زندگی (فرهنگی و اجتماعی) به بحثی گسترده در جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی تبدیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکردی فرهنگی و اجتماعی به بررسی مؤلفه‌های متعدد کیفیت زندگی شهروندان پرداخته است. روش تحقیق پژوهش مذکور از نوع پیمایش است که با استفاده از ابزار پرسشنامه به گردآوری اطلاعات در جامعه آماری شهر کاشان با نمونه 353 نفری به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای به اجرا درآمده است.
یافته‌های تحقیق بیانگر این است که میانگین مؤلفه‌های کیفیت فرهنگی زندگی و کیفیت اجتماعی زندگی از حدّ متوسط طیف مورد ارزیابی بالاتر است. همچنین رابطه هر دو بعد کیفیت زندگی با سن معنادار و دارای همبستگی مثبت است. وضعیت زنان و مردان در بعد کیفیت اجتماعی زندگی تفاوت معناداری ندارند، اما در بعد کیفیت فرهنگی زندگی، مردان نسبت به زنان شرایط بهتری دارند. میانگین بُعد کیفیت اجتماعی زندگی در میان افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد است، اما در بعد کیفیت فرهنگی زندگی با یکدیگر مشابه هستند. کیفیت فرهنگی زندگی پاسخگویان با رتبه علمی فوق لیسانس و بالاتر، از سایر گروه‌های تحصیلی بیشتر است. اما در بعد کیفیت اجتماعی زندگی تفاوتی بین گروه‌های متفاوت تحصیلی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Citizens’ Cultural and Social aspect of life Quality among Kashani Residents

چکیده [English]

Life quality, as a phenomenon whose emergence was considered to be a reaction to industrial advancements and ecological distortion, has entered the cultural and social world. Although such advancements have contributed to the diversity in goods and services, they have not contributed to individuals’ satisfaction of life and life quality improvement. Therefore, the investigation of life quality (cultural and social aspect) has been widely discussed in sociology and cultural studies. The current study, exploiting a socio-cultural approach, investigated different factors influencing citizens’ life quality. The methodology of the current study was survey-based. Using questionnaires and cluster sampling, the study collected data from among the population of Kashan with a sample of 353.
The results showed that the average proportion of Cultural and Social aspect of life quality factors is high. Moreover, there was a significant relationship between the two aspects of life quality with age. Considering the social aspect of life quality, there was not any significant difference between males and females. However, males had a better situation in the cultural aspect of life quality. The average proportion of the social aspect of life quality occupied a better stance among the married in comparison with the single; however, they are the same with respect to the cultural aspect of life quality. The respondents having M.A. and higher degrees had a better the cultural aspect of life quality. However, there was not any significant difference among different educational groups regarding the social aspect of quality life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life quality
  • Social Advancement
  • Cultural Advancement
  • LQ-Social aspect
  • LQ‌-Cultural aspect