مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه مفهوم سرمایه فرهنگی به‌عنوان شناخت و ادراک فرهنگی و شیوه‌های عمل متناسب صلاحیت‌های فرهیختگی و نیز شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی قرار گرفته است. هدف اساسی این مقاله، چگونگی پیوند و تعامل متغیرهای میزان هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی با میزان سرمایه فرهنگی در جامعه آماری مورد مطالعه است. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده‌های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توأم با مصاحبه جمع‌آوری گردیده است. اعتبار و روایی مقیاس‌های سنجش متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان 15-65 سال شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل است که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 760 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق تعیین و با استفاده از روش سهمیه‌ای تصادفی انتخاب و بررسی شده‌اند.
یافته‌های تحقیق و نتایج ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی مثبت و معنی‌دار بین متغیرهای میزان سرمایه اجتماعی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی با میزان سرمایه فرهنگی پاسخگویان را نشان می‌دهد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی به عمل آمده میزان تأثیر هر یک از متغیرهای آگاهی اجتماعی، شرکت در گروه‌ها و اعتماد به نهادها بر میزان سرمایه فرهنگی را به ترتیب به میزان 104/0، 268/0 و 201/0 درصد نشان داده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Cultural Capital in Kashan and Aran Bidgol, Iran

چکیده [English]

Nowadays, social scientists pay a lot of attention to the cultural capital of societies and its role in the use of cultural commodities. The basic aim of this paper was to investigate the links between or the interaction of social identity and social capital on the one hand and cultural capital on the other hand in the population of the study. In this social Survey study, data were collected using questionnaires and interview techniques. The measurement scale and its reliability and validity for use with the research variables were checked using Cronbach's alpha. A survey of all people between 15 to 65 years in Kashan and Aran in 1390 was performed, 760 of whom were selected using Cochran’s formula. Results of Pearson Product Correlation coefficient analyses showed significant positive correlations between the variables of social capital and economic and social aspects of cultural capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Capital
  • Social Capital
  • Social Identity
  • Social Participation